ทูลกระหม่อมฯ เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จ.สกลนคร

ทูลกระหม่อมฯ เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในการนี้ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ

ในการเสด็จครั้งนี้ นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กราบทูลรายงานแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใจความว่า “ข้าพระพุทธเจ้า นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดสกลนครรู้สึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสกลนคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ในวันนี้

ตลอดเวลา 19 ปี จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนดำเนินงาน ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสกลนครเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดย ไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป”

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 204,568 คน คิดเป็นร้อยละ 85  มีอำเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอำเภอ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 1,098 ชมรม ในชุมชน 474 ชมรม ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 591 ชมรม อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 19 ชมรม ในสถานประกอบการ 10 ชมรม ในเรือนจำ 2 ชมรม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ชมรม ในสำนักงานคุมประพฤติ 1 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 1,077 แห่ง

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 มีลักษณะโดดเด่น เป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

ในขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 กิจกรรมเด่น คือ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” “เพื่อนช่วยเพื่อน”  “บ้านในโรงเรียน” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด อาทิ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ และกิจกรรมทักษะอาชีพ ส่วนการดำเนินโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีการสุ่มตรวจปัสสาวะ และสุ่มตรวจเรือนนอนนักเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลสำเร็จที่ได้ คือสมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับ

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ในช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์–อาทิตย์  เวลา 09.00 – 15.00 น. มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 20 คน มีแนวปฏิบัติในการทำงานของศูนย์เพื่อนใจฯ คือ “3ส.ส.ที่1 ส่งเสริม คือการส่งเสริมให้สมาชิกรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ส.ที่2 สร้างสรรค์ คือ มีรูปแบบแนวคิดและการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และส.ที่3 สร้างสุข คือ การดำรงตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้คำปรึกษาการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ ศิลปะสร้างสรรค์ และการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมเด่น คือ ผ้าคราม หัตถศิลป์ถิ่นภูไท

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon