โควิด-รอบใหม่ ต้องห่วงใยคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมคนพิการฯ สั่งยกระดับมาตรการป้องกันสูงสุด

20 เม.ย. 2564 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังส่งผลกระทบในวงกว้างจึงมีความห่วงใยคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัด พก. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ปัจจุบัน มีคนพิการที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและศูนย์พัฒนาในสังกัด พก. จำนวน 22 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 11 แห่ง หน่วยงานสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ 9 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก 2 หน่วย รวมทั้งสิ้น 4,616 คน (ข้อมูล วันที่ 31 มกราคม 2564)

อธิบดีสราญภัทร อธิบายว่า การคัดกรองและห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในหน่วยงานโดยเด็ดขาด ในกรณีที่มีการส่งพัสดุหรือเอกสาร การรับบริจาค และการเลี้ยงอาหารคนพิการ ได้จัดให้มีจุดรับของอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดเจ้าหน้าที่ประจำให้เป็นผู้มารับของเท่านั้น นอกจากนี้ ยังงดกิจกรรมภายนอก และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกมาจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน  และทุกคนที่อยู่ในหน่วยงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด เช่น ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

สำหรับผู้ใช้บริการ (คนพิการในความดูแล) ได้จัดการดูแลอยู่ในพื้นที่ปิด โดยมีมาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  การดูแลทำความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ และให้ผู้ใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งกรณีออกนอกสถานที่ หากต้องนำผู้ใช้บริการออกนอกสถานที่หรือไปพบแพทย์ ให้ดำเนินมาตรการกำหนดพื้นที่ในการกักตัวตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon