พช. จับมือ “ทัพไทย” สร้างการรับรู้และติดตามสนับสนุน “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มุ่งสานต่อแนวพระราชดำริ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางไพลิน ขาวแปลก พัฒนาการอำเภอบุณฑริก เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพศ.นทพ.) กองบัญชาการกองทัพไทย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และผู้นำชุมชน ร่วมต้อนรับและให้การสนับสนุนการดำเนินงาน

สำหรับการลงพื้นที่อำเภอบุณฑริก ของพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้ ได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในประเด็นสร้างการรับรู้ความเข้าใจระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยทหารพัฒนา เจ้าของแปลง เเละนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) โดยให้มีการวางแผนร่วมกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. เเละเจ้าของแปลง โดยให้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม ความรู้ที่วิทยากรแต่ละฐานเรียนรู้ได้ถ่ายทอดให้ นำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงทั้งในแปลง CLM เเละ HLM ซึ่ง นพต. ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยในการและขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย ดังนั้น นพต. จึงต้องมีความมุ่งมั่น มีการทำแผนปฏิบัติงานร่วมกันกับครัวเรือนเป้าหมาย สร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวถึงแนวทางและนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ถึงโครงการฯ ที่จะช่วยแก้เเล้งเก็บฝน  เก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ในหน้าแล้ง มีพื้นที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เกิดการสร้างความมั่นคงทางอาหาร จะมีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนโดยเฉพาะงานตามฟังก์ชั่นของแต่ละหน่วยงานด้วย

จากนั้น เวลา 14.30 น. พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการปรับพื้นที่แปลงตัวอย่างพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) นายมังกร ไชยกาล อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5 บ้านโนนบาก หมู่ที่ 5 ตำบลบัวงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน มีความถนัดเรื่อง การปลูกพืช ทำการเกษตร เอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน (น.ส.3) เนื้อที่ทั้งหมด 17 ไร่ เนื้อที่เข้าร่วมโครงการ 15 ไร่ แบบที่ใช้ขุดเป็น 1:3 ประเภทดินร่วนปนทราย ปริมาณดินขุด 28,800 คิว ใช้เวลาขุด 30 วัน ดำเนินการแล้วร้อยละ 40 เพื่อสร้างฐานเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนรักป่า ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ เเละฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ

โดย นายมังกร ไชยกาล เจ้าของแปลงได้เปิดเผยว่า “ตนดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และพื้นที่ของตนได้เป็นต้นแบบในการเป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เกิดขึ้น จากการสนับสนุนของรัฐบาล ผ่านทางกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งตนเองนั้นได้มีความสนใจในการดำเนินวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และเดิมพื้นที่แห่งนี้ใช้ประโยชน์คือทำนาและปลูกพืช ซึ่งการทำเกษตรก็ต้องพึ่งน้ำฝนตามฤดูกาล พอทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งในอนาคตหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และหลักกสิกรรมธรรมชาติ ขอขอบคุณรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้”

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้พบปะกับคณะทำงานที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลงว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM นี้ เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หรือ “ทัพไทย” ตลอดจนหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ ขอชื่นชมการปรับพื้นที่ๆ เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด และขอแสดงความยินดีกับท่านเจ้าของแปลง ซึ่งท่านได้ผ่านการอบรมและได้รับความรู้ภาคทฤษฎีมาแล้ว เมื่อขุดปรับพื้นที่เสร็จแล้ว จึงต้องน้อมนำไปสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่และดำเนินการสร้างฐานเรียนรู้ทั้ง 9 ฐาน ให้เป็นฐานเรียนรู้ที่เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติตามที่ตนเองสนใจ นำไปสู่การดำรงชีวิตและการพึ่งตนเอง ขอให้ท่านทำอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิต และเป็นต้นแบบในการขยายผล โดยหน่วยงานก็ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องด้วย ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป” นายคมกริช กล่าวปิดท้าย ด้วยความมุ่งมั่น

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.บุณฑริก ภาพข่าว/รายงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คลาร์กรับเป็นบทเรียนสำคัญ หวังเทียร์นี่ย์ฟิตทันดวลสิงโตคำราม
บทความถัดไปรมว.กต.อิสราเอลคนใหม่ ประกาศยุตินโยบายสร้างศัตรูในต่างแดน