อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจครัวเรือน ‘โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน’

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ให้กำลังใจครัวเรือน โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายวิทยา ชุมภูคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางวนิดา ด้วงอิน พัฒนาการอำเภอสันทราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลการดำเนินงาน ณ พื้นที่ครัวเรือน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

“โคก หนอง นา บ้านท่ายาว” พื้นที่ของ นายสมหมาย รัตนอุไร บ้านท่ายาว หมู่ที่ 11 ตำบลป่าไผ่ เป็นพื้นที่ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเดิมในพื้นที่ 3 ไร่ ที่ใช้ปลูกพืชสวน เช่น กล้วย, มะนาว เป็นต้นและจัดสรรเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ส่วนหนึ่ง และได้ดำเนินการออกแบบโคก หนอง นา ตามภูมิสังคมในพื้นที่ 1 ไร่ ซึ่งได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้กำหนดปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และหญ้าแฝก และได้ดำเนินการ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย งานปรับปรุงพื้นที่ ปริมาณดินขุด 852 ลูกบาศก์เมตร  และงานพันธ์พืชพันธ์สัตว์ จำนวน 5 รายการ งบประมาณ 29,700 บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

“โคก หนอง นา ป่าไผ่” บ้านปง หมู่ 6 ตำบลป่าไผ่ (ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตำบลป่าไผ่) พื้นที่ ของ ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว เป็นพื้นที่ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ในพื้นที่จำนวน 6 ไร่ ได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ ดังนี้ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่, ปลูกพืช 1 ไร่, ทำนา 2 ไร่, หนองน้ำ 1 ไร่, ฟาร์มปศุสัตว์ จำนวน 1 ไร่ ภายในศูนย์เรียนรู้ยังมีฐานการเรียนรู้ ในพื้นที่ จำนวน 12 ฐาน ได้แก่  ฐานการทำนา, ฐานเลี้ยงวัว, ฐานเลี้ยงเป็ดไข่, ฐานเลี้ยงไก่ไข่, ฐานเลี้ยงปลา, ฐานศูนย์เพาะชำ, ฐานปุ๋ยหมัก, ฐานยาฆ่าแมลง, ฐานปลูกมะนาว, ฐานแปลงปลูกผัก, ฐานเห็ด และฐานขยายเมล็ดพันธุ์ /กล้าพันธุ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครัวเรือนต้นแบบ ทั้ง 2 ครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน และให้ดำเนินการพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ที่จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ และ การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งจัดดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชน ผลลัพธ์จะทำให้ครัวเรือนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น พร้อมรับมือกับปัญหาด้านต่างๆได้ และที่สำคัญคือ มีการปรับทัศนคติให้คนในชุมชน ได้เห็นถึงความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และโคก หนอง นา เพื่อนำความรู้ มาเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตนั่นเอง อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

#สถานีข่าวพช เชียงใหม่CNS ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ รายงาน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้นครราชสีมามั่นใจได้ ‘ซิโนฟาร์ม’ ครบแสนโดส สภาอุตฯโคราชยันไม่ได้ถูกเท แค่แจ้งกลับเรื่องการบริจาค
บทความถัดไปพช. สมุทรปราการ เดินหน้ารณรงค์ “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน หมักปุ๋ย สู่แปลงผัก” ตามต้นแบบ “โก่งธนู โมเดล”