พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังองค์กรสตรี change for good

“พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังองค์กรสตรี  change for good สร้างเกราะป้องกันภัยโควิด 19” จัดกิจกรรมสาธิตการทำ เจล/สบู่แอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพลังสตรี ร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน ดังกล่าว

นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในฐานะผู้จัดกิจกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 40 คน

โครงการพลังสตรีร่วมต้านภัยโควิด 19 ป้องกันตนเองและชุมชน เป็นโครงการที่คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเภทงบอุดหนุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อ

  1. ให้องค์กรสตรีทุกระดับ ได้มีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19 ตามแนวทางการควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรค
  2. สนับสนุน ส่งเสริม ให้สตรีและชุมชนสามารถป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19 ได้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่สตรีและชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19

รูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อ โควิด 19  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำเจลแอลกอฮอล์  ล้างมือ และสบู่แอลกอฮอล์ล้างมือ  และ กิจกรรมองค์กรสตรีทุกระดับในจังหวัดรณรงค์เยี่ยมเยือนให้ความรู้การเฝ้าระวังตนเอง สมาชิกในครอบครัว/ชุมชน ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัด กล่าวขอบคุณและชื่นชม กลุ่มองค์กรสตรี โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้เสนอโครงการที่มีประโยชน์ต่อสตรีและชุมชนในภาพรวม ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคติดเชื้อ โควิด 19 กำลังระบาด ส่งผลให้สตรีและชุมชน ได้รับผลกระทบทั้งในการดำรงชีวิตประจำวันของสตรีและครอบครัว โครงการนี้จึงจำเป็นและมีความสำคัญในการป้องกันสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครอบครัวและชุมชน ที่จะสร้างความตระหนักรู้ และป้องกันจากโรคติดเชื้อ โควิด 19 และขอให้สตรีที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นำวิธีการที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีไปถ่ายทอดต่อในชุมชน หมู่บ้าน ตำบลของท่านต่อไป

นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกรมการพัฒนาชุมชน ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  โดยกล่าวว่า ในนามประธานสตรีจังหวัดรู้สึกเป็นห่วง สมาชิกสตรีทุกคน ที่ต้องเผชิญกับโรคติดเชื้อ โควิด 19 ในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ด้วยดี สตรีเราจะต้องดูแลกัน เราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ภาพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ว่าฯปูโพสต์ ถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตาย โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้น
บทความถัดไปข่าวดี!! กยศ.ช่วยลูกหนี้หักเงินเดือนขั้นต่ำเพียง 10 บาท ผ่อนหนี้สูงสุด 30 ปี