ต้นแบบผู้นำต้องทำก่อน พ่อเมืองตาก – นายกเหล่ากาชาด จับมือลุย ปลูกฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมสมุนไพรไทย

ต้นแบบผู้นำต้องทำก่อน พ่อเมืองตาก - นายกเหล่ากาชาด จับมือลุย ปลูกฟ้าทะลายโจร ส่งเสริมสมุนไพรไทย ยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้โควิด-19

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ร่วมกันปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพร เพื่อเป็นต้นแบบ “ผู้นำต้องทำก่อน” ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก และรณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดตาก ทุกครัวเรือน ร่วมขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สร้างแหล่งอาหารและยารักษาโรค ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า “จังหวัดตาก น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” โดยร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ให้สามารถสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ยั่งยืนและปลอดภัย ขยายผลสู่การสร้างคลังอาหารชุมชน ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ เป็นหนทางนำพารอดพ้นวิกฤตความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งต้นแบบ ให้พี่น้องชาวตากได้เห็น และนำไปดำเนินการในพื้นที่ครัวเรือนของตนเอง ในวันนี้ จึงได้จับมือกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ใช้พื้นที่แปลงผักสวนครัว ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ยกระดับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างตู้ยาธรรมชาติ ด้วยการปลูกพืชสมุนไพรไทยเพิ่มเติม โดยลงมือปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชาย จำนวน 100 ต้น ลงในแปลงขนาด 2×5 เมตร จำนวน 2 แปลง และปลูกในกระถาง จำนวน 20 กระถาง เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และบรรเทาอาการเบื้องต้นของโรคไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ สร้างความสมบูรณ์ให้กับพื้นที่แห่งนี้ได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ร่วม Kick Off ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และภาคีเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งยังคงต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน มีการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ในโรงเรือน พืชผักสวนครัวเจริญงอกงาม อาทิ ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้น กระเพรา โหระพา ยี่หร่า พริก เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้ทั้งหมดนอกจากนำมารับประทานในครัวเรือนแล้ว ยังกลายเป็นตัวแทนของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยนำออกแจกจ่าย แบ่งปัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดความตื่นตระหนกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในสังคม และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และการขยายผล ปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน สร้างชุมชนสีเขียว ระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไปสำหรับสมุนไพรไทย มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย จนทั่วโลกให้การยอมรับ จึงเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ที่สามารถนำมาช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชน ผ่านพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เป็นอย่างดี จังหวัดตาก จึงมุ่งสนับสนุน ต่อยอด การปลูกพืชสมุนไพรให้กับประชาชนในจังหวัดตาก เพื่อสร้างแหล่งอาหาร และสุขภาพพลานามัยที่ดีไปพร้อมกัน โดยริเริ่มจากการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ขยายผลสู่เครือข่ายผู้บริหารของจังหวัดตาก เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ศาสนสถานสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” โดยสร้างแปลงเกษตรสาธิต และที่ว่างสร้างอาหาร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้ง 9 อำเภอ 62 ตำบล 645 หมู่บ้าน ผ่าน “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” จำนวน 3,492 ราย ซึ่งขณะนี้กระแสความนิยมการปลูกผักสวนครัวเพิ่มมากกว่า 10 ชนิด ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การันตีได้จากจำนวน 119,488 ครัวเรือน หรือ 99.88 % ของครัวเรือนทั้งหมด เกิดคลังอาหารกระจายทุกตำบลกว่า 180,730 แห่ง โดยทุกครัวเรือนต่างพึงพอใจที่สามารถลดรายจ่ายได้จริง และอีกกว่า 23,863 ครัวเรือน สามารถนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมอีกด้วยจากผลลัพธ์ดังกล่าว ตลอดทั้งปี 2564 นี้ จังหวัดตาก ขอรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างมั่นคงทางอาหาร และพืชสมุนไพร อย่างต่อเนื่องให้ครบทุกบ้าน ส่งเสริมความพอเพียง อยู่ดี มีสุข เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ในการขยายผลขับเคลื่อนศูนย์แบ่งปันอาหาร “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน” สร้างภูมิคุ้มกันกับตนเอง และชุมชน ตลอดจนการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ด้วยการการคัดแยกขยะ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิต เชื่อมั่นว่าพลังของชาวตากทุกคน จะสร้างหนทางสู้วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างมั่นคง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อย่างฮา! พ่อค้ายาใช้มุขหนังผี วิ่งหนีเหมือนหายตัว ตำรวจตามหาร่วมชั่วโมงก่อนพบหลบอยู่ในโอ่ง(มีคลิป)
บทความถัดไปศธจ.สุรินทร์ นำจิตอาสา ‘เราทำความดี ด้วยหัวใจ’ จัดเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 300,000 เมล็ด สู้ภัยโควิด