สุดปลื้ม! พช.ผนึกกำลัง นพค.55 ส่งมอบแปลง CLM ‘โคก หนอง นา พช.’

สุดปลื้ม! พช.ผนึกกำลัง นพค.55 ส่งมอบแปลง CLM “โคก หนอง นา พช.” อ.ตระการพืชผล พร้อมขอบคุณกองทัพ ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริ และนโยบายรัฐบาล สานฝันประชาชน สร้างทางรอดจากโควิด-19

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอตระการพืชผล ลงพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบแปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) นางมลัยวรรณ ถ้ำหิน บ้านชาติ หมู่ 7 ตำบลกระเดียน อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % และมีฐานเรียนรู้ที่จะดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ ฐานการเรียนรู้คนหัวเห็ด ฐานการเรียนรู้คนเอาถ่าน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่ธรณี ฐานการเรียนรู้คนติดดิน ฐานการเรียนรู้คนรักษ์น้ำ ฐานการเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ ฐานการเรียนรู้คนมีไฟ ฐานการเรียนรู้หัวคันนาทองคำ และมีกิจกรรมเด่นในแปลงเป็นศูนย์เรียนรู้โดยสาธิตการพึ่งพาตนเองโดยใช้หลักกสิกรรมธรรมชาติ​ โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 (นพค.55 ชัยภูมิ) สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง ในส่วนของอำเภอตระการพืชผล นั้น มีเป้าหมายดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พื้นที่ 1 ไร่ 51 แปลง และพื้นที่ 1 ไร่ 18 แปลง รวมทั้งสิ้น 69 แปลง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ 13 แปลง/HLM ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 560 แปลง และขนาด 3 ไร่ 617 แปลง รวม 1,190 แปลง มีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ทั้งสิ้น 150 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้แสดงความยินดี กับเจ้าของแปลง ที่ได้รับการสนับสนุนในการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่อาหารปลอดสารพิษ ให้กับตนเองและชุมชน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งเป็นต้นแบบการบริหารพื้นที่และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการร่วมกันดำเนินการและขานรับนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล

ขณะที่ นางคำประไพ รักษาขันธ์ พัฒนาการอำเภอตระการพืชผล ได้พบปะและมอบแนวทางกับกลุ่มเป้าหมาย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ว่า “ขอชื่นชมการดำเนินการปรับพื้นที่ ที่เสร็จเรียบร้อย สวยงาม และสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน นั้น ส่งผลให้ต้องสร้างศูนย์เรียนรู้ในการสร้างทางรอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้อง ประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้เสียสละและช่วยเหลือประชาชน จนมาถึงการส่งมอบงานในวันนี้ และเมื่อส่งมอบงานแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพต.ในพื้นที่ ได้ดูแลสนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมกับเจ้าของแปลงและภาคีเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป” นางคำประไพ กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.ตระการพืชผล ..ภาพข่าว/รายงาน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผลโพลคนกทม.-ปริมณฑล ต้องการฉีดวัคซีน 85.5% เครียดปัญหาเศรษฐกิจ-รายได้
บทความถัดไปStreet Art  เมืองเก่าสงขลา เจอแดดเผา ‘โทรม’ เร่งปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดั้งเดิม