“ความสุข ที่ไม่ต้องบรรยาย” อ.นาจะหลวย ผนึกกำลังภาคี เอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ณ แปลงต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) “โคก หนองนา พช.” นายสีทา นิลภา บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี

ภายใต้การอำนวยการของ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอนาจะหลวย มอบหมาย นายยรรยง ศรีม่วงกลาง เกษตรอำเภอนาจะหลวย เป็นประธานการเปิดกิจกรรมกระตุ้นการบริโภค ภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือกิจกรรม “การเอามื้อสามัคคี” ณ แปลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตําบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM)โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ของนายสีทา นิลภา บ้านกลางเมือง หมู่ที่ 11 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญจากบุคคลสู่บุคคล ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันในระดับพื้นที่ รวมถึงสร้างความรักความสามัคคี การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ผ่านการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มกันพัฒนาพื้นที่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาจะหลวย ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โอกาสนี้ นางพัณณิตา ประถมมูล พัฒนาการอำเภอนาจะหลวย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครู กศน. นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเจ้าของแปลงต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” ซึ่งดำเนินการขุดตามแบบรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามแบบมาตรฐานที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดำเนินการในพื้นที่ 15 ไร่ เป็นที่เรียบร้อย โดยกิจกรรมในวันนี้ ประธานในพิธีฯ พร้อมผู้ร่วมงาน ได้ร่วมขุดคลองไส้ไก่ในแปลงที่ดิน

นอกจากนั้น พัฒนาการอำเภอนาจะหลวย ยังได้มอบพันธุ์พืช เช่น พริก ผักชี และไม้ยืนต้น ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบด้วย นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยังได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 5 ระดับ ก่อนนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันด้วยการลงมือปฏิบัติ ประกอบด้วย การขุดคลองไส้ไก่การห่มดิน, เผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้, การเพาะเห็ด และกิจกรรมสันทนาการการแข่งขันพายกาละมังชิงรางวัลมากมาย ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความสนุกสนานและความรักสามัคคี ระหว่างภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชน และช่วยสร้างบรรยากาศอันคึกคัก ครื้นเครง ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมฯ เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า “ความสุข ที่ไม่ต้องบรรยาย”

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี : งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.นาจะหลวย ภาพข่าว/รายงาน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon