กรมที่ดิน “คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 โดยกรมที่ดิน “คว้า 4 รางวัลเลิศรัฐ ครบทั้ง 3 สาขา” ดังนี้

1.สาขาบริการภาครัฐ ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากผลงานนวัตกรรมบริการรังวัดที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ที่สอดคล้องทันต่อสถานการณ์และความต้องการของประชาชน

2.สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทรางวัลเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) เป็นรางวัลที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการให้ข้อมูล (Inform) และรับฟังความเห็น (Consult) และประชาชนเข้าถึงอย่างเป็นระบบนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือผลสำเร็จในการบริหารราชการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

และได้รับรางวัลระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) จากผลงานโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

3.สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยหมวด 1 มุ่งเน้นวิธีการที่ผู้บริหารชี้นำและกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและผลการดำเนินการที่คาดหวังขององค์การ และขับเคลื่อนผลักดันให้องค์การมีผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่ารางวัลเลิศรัฐที่กรมที่ดินได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการและพนักงานของกรมที่ดินที่ได้ทุ่มเททำงานให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ กรมที่ดินยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาการบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมที่ดินกำหนดนโยบาย “SMART LAND Changes” ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี (Digital Transformation) ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน “SMARTLANDS” และ “e-QLands” ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนาการรังวัด การจดทะเบียน การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้อย่าวางใจ! หมอประสิทธิ์ ชี้ยอดโควิดไทยยังแกว่งหมื่น เข้มต่ออีก 1 เดือน เห็นเลขสวยหลังตุลาฯ
บทความถัดไปจับแล้ว คนร้ายใช้สายชาร์จโทรศัพท์ฆ่ารัดคอลูกสาวเจ้าของร้านเกมดับ เหตุหึงหวง