พช. ปลื้ม หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ

พช. ปลื้ม หนึ่งเดียวของมหาดไทย คว้า 6 รางวัลเลิศรัฐ ปี 64 เป็น 1 ใน 4 ของประเทศ หน่วยงานที่กวาด PMQA ครบทุกรายหมวด

วันที่ 17 กันยายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติแก่กรมการพัฒนาชุมชนที่สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ได้ถึง 6 รางวัล ประกอบด้วย 1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จำนวน 1 รางวัล คือ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม 2) สาขาบริการภาครัฐ จำนวน 1 รางวัล คือ ผลงาน “การแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน” 3) สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ ผลงานเปิดใจใกล้ชิดประชาชน โครงการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการชุมชน โครงการพัฒนาเส้นใยกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอ และสารัชไรซ์ แบรนด์ขับเคลื่อนสู่บุรีรัมย์โมเดล การได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้  ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็น “หน่วยงานแรกและหน่วยงานเดียวของกระทรวงมหาดไทย” ที่ได้รับรางวัล PMQA ครบทุกรายหมวด ทำให้กรมการพัฒนาชุมชนได้ก้าวขึ้นเป็นหน่วยงานภาครัฐ ลำดับที่ 4 ของประเทศ ที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และด้วยความตั้งใจของบุคลากรในองค์กร เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่

โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร การดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรมการพัฒนาชุมชน มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในภาพรวม 97.05 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : AA เป็นลำดับที่ 10 ของหน่วยงานส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า จากทั้งหมด 146 หน่วยงาน

 

ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน และความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร มุ่งเน้นการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพเทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะบูรณาการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้กรมการพัฒนาชุมชน สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ได้ถึง 6 รางวัล ได้อย่างสำเร็จ นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวพัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันแห่งความมานะในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชน จนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ Change for Good เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในทุกเรื่อง ทุกด้าน ทุกมิติ ให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อธิบดี พช. กล่าวทิ้งท้าย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เรือนจำกลางอุดร ติดเชื้อพุ่ง 88.7% ผู้ต้องขังใหม่ต้องส่งไปเรือนจำหนองบัวลำภู
บทความถัดไปจวกเละ! เสนอตัดเบี้ยผู้สูงอายุถ้วนหน้า ให้แค่คนจน อ้างประหยัดงบ ชี้รัฐถอยหลังลงคลอง