ทส. ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุควนเคร็ง

วันที่ 23 กันยายน 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำจัดปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยรูปแบบการประชุมออนไลน์ จากห้องประชุมศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ  กรุงเทพมหานคร

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีฯ เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุควนเคร็ง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 จึงได้วางโครงการศึกษาฯ เพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่พรุควนเคร็ง ซึ่งทั้งพื้นที่อยู่ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเนื้อที่รวมกันประมาณ 348,224 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด กล่าวคือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุลดลงในช่วงฤดูแล้งทำให้เกิดความแห้งแล้ง เกิดไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ส่งผลให้ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็งเสื่อมโทรมลง ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ เสริมว่า ในการศึกษาเพื่อวางแผนการอนุรักษ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) จัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่พรุควนเคร็ง 2) จัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม และ 3) เพื่อสำรวจและออกแบบ พร้อมจัดทำแบบรายละเอียด เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาก่อสร้าง ผลการดำเนินงานโครงการจะนำไปสู่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทั้งนี้ในกระบวนการศึกษา กรมทรัพยากรน้ำเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเผยแพร่ข้อมูลโครงการ เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินโครงการ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด

นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมทรัพยากรน้ำร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ธุรกิจค้าร่วม ทีทีซี อันประกอบด้วย บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีระเวลาศึกษา 360 วัน การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ ขึ้นในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม การประชุมเชิญผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มอนุรักษ์ นักวิชาการอิสระ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนพื้นที่ศึกษา รวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์การศึกษา ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษา และผลการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อแนะนำต่าง ๆ ให้กรมทรัพยากรน้ำและบริษัทที่ปรึกษารวบรวมประเด็นต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการศึกษาดำเนินงานโครงการต่อไป

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปลัด สธ.แต่งตั้งโยกย้าย ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป 27 ราย
บทความถัดไปกมธ.ศาลฯ จ่อยื่นนายกฯ ใช้งบกลาง ตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ปัญหาพิจารณาคดีช่วงโควิด