สำนักงานประกันสังคม รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC ) ประจำปี 2564

สำนักงานประกันสังคม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2564 จำนวน 2 แห่ง ได้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวสุชาดา เจตนาวณิชย์ ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมรับมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Video Conference จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบมอบโล่รางวัล และใบรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งในปีนี้ สำนักงานประกันสังคมได้ผ่านการรับตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการให้บริการสะดวก (GECC) จำนวน 2 รางวัล คือ ศูนย์ราชการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี ได้รับรางวัลระดับพื้นฐานสีฟ้า

สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของหน่วยงานในสังกัด และรักษามาตรฐานการให้บริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ตามมาตรฐาน GECC เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการที่เป็นเลิศให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีนโยบายพัฒนาการบริการ โดยยึดหลักพี่น้องประชาชน และผู้ใช้แรงงาน เป็นศูนย์กลางเน้นการปรับเปลี่ยนราชการสู่ความเป็นดิจิทัล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และผู้ใช้แรงงาน อย่างโปร่งใส เข้าถึงง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ลดความซ้ำซ้อน และสามารถเชื่อมโยงการบริการของหน่วยงานรัฐได้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อพี่น้องประชาชน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ใช้จ่ายช่วงกินเจต่ำสุด 14 ปี เหลือ 4 หมื่นล้าน พิษจากโควิด-น้ำท่วม-ของแพง ลุ้นเงินรัฐประคองใช้จ่าย
บทความถัดไป‘เพื่อไทย’ เตือนรบ.ระวังระเบิดเวลา ข้าวในปท.วิกฤต ข้าวถูกแต่ปุ๋ยแพง ชาวนาอยากรู้แนวทางแก้ไข