ปภ.พัฒนากลไกการจัดการสาธารณภัยเป็นระบบครบวงจร ต่อยอดสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยให้เป็นระบบและครบวงจรตามมาตรฐานสากล มุ่งเน้นการพัฒนาและต่อยอดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือและฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่กับการขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยตามกรอบสากล รวมถึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนางานด้านสาธารณภัย เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันความเสี่ยงภัย รู้รับมือสาธารณภัยได้อย่างปลอดภัย และต่อยอดการสร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยของประเทศให้พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรง รวมถึงสอดคล้องกับบริบทการทำงานในโลกยุคดิจิทัลที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหลัก เพื่อตอบโจทย์การสร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน ดังนี้ การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้สอดรับกับความซับซ้อนสาธารณภัยและสภาพพื้นที่ รวมถึงขยายผลการสร้างชุมชนให้พร้อมรับมือสาธารณภัยโดยใช้ทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสาธารณภัยแก่ประชาชนผ่านทุกช่องทางการสื่อสารสมัยใหม่ อีกทั้งสร้างมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยผ่านกระบวนการขับเคลื่อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้เป็นเข็มทิศชี้เป้าการจัดการสาธารณภัยของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด และท้องถิ่น เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการจัดการสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์ภัยสำหรับเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เหมาะสมกับบริบทการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย โดยเฉพาะการจัดหาอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยติดตั้งครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลสาธารณภัยและสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณภัยผ่านระบบออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสาธารณภัยได้แบบ Real – Time ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศด้านการจัดการสาธารณภัยผ่านกรอบความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประเทศไทยมีระบบการจัดการสาธารณภัยที่พร้อมรับความเสี่ยงภัยในทุกมิติ ตามมาตรฐานสากล การจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน มุ่งเน้นการจัดการในภาวะฉุกเฉินเชิงบูรณาการผ่านกลไกองค์กรปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้เป็นกลไกการจัดการในภาวะฉุกเฉินภายใต้รูปแบบเดียวกัน
พร้อมขยายผลองค์ความรู้ด้านการจัดการในภาวะฉุกเฉินผ่านการฝึกอบรม คู่มือระเบียบแนวทางปฏิบัติ (SOP) การจัดหาทรัพยากรกู้ภัยที่เหมาะสมตามลักษณะภัย การพัฒนาระบบสั่งใช้ทรัพยากรกู้ภัยและวางระบบโลจิสติกส์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่เกิดภัยอย่างรวดเร็ว พร้อมเสริมประสิทธิภาพการช่วยเหลือและฟื้นฟูให้สอดคล้องวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยใช้กระบวนการฟื้นสภาพ (Rehabilitation) และซ่อมสร้าง (Reconstruction) เพื่อให้การฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม เพื่อให้ทุกภาคส่วนรู้เท่าทันความเสี่ยงภัย รู้รับมือสาธารณภัยได้อย่างปลอดภัย ต่อยอดการสร้างประเทศไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน..

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่ม กรรชัย เผยชื่อจริงในบัตรปชช. เล่าเคยถูกทักเรื่องชื่อ เปลี่ยนปุ๊บ วันรุ่งขึ้นได้เรื่อง!
บทความถัดไปกสิกรไทย มองศก.โลกไม่ได้อยู่ในภาวะอันตราย หลายบริษัทสร้างกำไรสูงเป็นประวัติการณ์