“ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ ลงแขกเกี่ยวข้าว โคก หนอง นา พช.”

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ แปลงนายณัฎฐากร แก้วคง (โคก หนอง นา การ์ฟิว) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 6 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่อำเภอหล่มเก่า พร้อมทั้ง ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ (ร่วมแรง ร่วมใจ) ลงแขกเกี่ยวข้าว ฟาดข้าว ตีข้าว สีข้าว และให้อาหารสัตว์ ณ แปลงนายณัฎฐากร แก้วคง โดยมีนายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า จ.ส.อ.สุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า นางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยทีมพัฒนากร นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ร่วมลงพื้นที่และร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โครงการดังกล่าว ดำเนินการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ซึ่งแปลงนายณัฎฐากร แก้วคง (โคก หนอง นา การ์ฟิว) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่ที่ 6 ตำบลนาซำ เป็นแปลงแรกของอำเภอหล่มเก่าที่ดำเนินการขุดปรับพื้นที่ โดยนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน แบบ 1:2 ลักษณะแปลงก่อนดำเนินการเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและทำนา โดยดำเนินการขุดปรับพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำโดนัทต้นไม้ ทำหลุมพอเพียง ห่มฟางตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชาม กิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีกิจกรรมทำน้ำหมักรสจืด มีส่วนประกอบคือ ต้นกล้วย กะหล่ำปลี แก้วมังกร EM ผสมน้ำตาลทราย น้ำเปล่า ประโยชน์ของน้ำหมักรสจืด คือ ช่วยบำรุงดินให้มีความร่วนซุย โปร่ง ช่วยบำบัดน้ำเสีย ลดกลิ่นเหม็นของขยะ รวมทั้งใช้ในการล้างสารพิษ จากนั้นได้ร่วมกันปล่อยปลาลงหนองน้ำ คือปลานิล 1,000 ตัว ปลาตะเพียน 1,000 ตัว และกิจกรรมเอามื้อสามัคคีครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ลงแขกดำนา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และอำเภอ ร่วมลงแขกดำนาด้วย ในโอกาสที่ได้มาติดตามงานในพื้นที่อำเภอหล่มเก่า โดยวัสดุการเอามื้อสามัคคีบางส่วนจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการในกิจกรรมที่ 4 กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20,000 บาท/แปลง นับจากวันปักดำ 3 เดือน 13 วัน มีข้าวให้กิน ซึ่วเป็นผลผลิตจากแปลงนาในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ที่ อ.หล่มเก่า

หลังจากนั้น เวลา 12.30 น. พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ณ แปลงนางพิมพ์สกาล วังคีรี หมู่ที่ 12 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ไร่ เลือกใช้แบบมาตรฐานกรมการพัฒนาชุมชน สัดส่วน 1:3 ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่เรียบร้อยเมื่อเดือนเมษายน 2564 และได้พัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน มีการปลูกพืชผักรอบบริเวณ เลี้ยงปลาทับทิม ปลาซิว กุ้ง หอย นกกระทา จิ้งหรีด โดยเลี้ยงแบบอินทรีย์ ปลูกพืชสมุนไพรตามคันนา ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นอกจากใช้รักษาคนแล้วยังนำไปใช้รักษาโรคกับสัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้ด้วย นางพิมพ์สกาลได้กล่าวว่า ตนมีความสุขมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงได้บอกกล่าวแก่คนในชุมชน ซึ่งคนในชุมชนประมาณร้อยละ 80 มีความสนใจอยากจะทำโคก หนอง นา โดยได้ผลัดเปลี่ยนกันมาเยี่ยมชมแปลงตนเองเป็นระยะ จึงได้แบ่งคลองไส้ไก่ระยะ 8 เมตร ทำเป็นคลังอาหารไว้เพาะพันธุ์ปลาซิว กุ้ง และหอย ไว้แบ่งปันให้กับคนในชุมชนไปเพาะเลี้ยงต่อไปด้วย

เวลา 13.30 น. พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้า ณ แปลงนางดวงใจ แก้วคง หมู่ที่ 4 ตำบลนาซำ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยนำพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ไร่ เลือกใช้แบบมาตรฐานกรมสัดส่วน 2:3 ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ปัจจุบันได้ปลูกไม้ 5 ระดับ ห่มฟาง คลุมดิน และบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยใช้แผงโซลาเซลสูบน้ำเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในพื้นที่

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าของแปลงทุกแปลงในการพัฒนาแปลงโคก หนอง นา พช. รวมทั้งการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในหลวงรัชกาลที่ 10 และขอให้พัฒนาพื้นที่ตนเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า ในการขับเคลื่อนงาน ขอให้ภาคภูมิใจที่ได้สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้ถวายงานแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้มีพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สทนช.แจงงบโครงการศึกษา 76 โครงการคุ้มค่า ตอบโจทย์ พ.ร.บ.น้ำฯ – แผนแม่บทน้ำ 20 ปี
บทความถัดไปผบ.ทร.มอบนโยบาย ทร. ปี 65 แนวทาง 10 ข้อ ปกป้องสถาบัน หนุนงานรัฐบาล ส่งเสริม ปชช.อยู่ดีกินดี