บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง จำนวน 12,000 ชุด

วันนี้ (12 ต.ค. 64) พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง “STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test by SD BIOSENSOR” จำนวน 12,000 ชุด (หนึ่งหมื่นสองพันชุด) จากบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมสาธารณ ประโยชน์ในโครงการต่างๆ ของสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

ในการนี้ พลตรีหญิง คุณหญิง อัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวแสดงความขอบคุณบริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างยิ่งที่นำชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง “STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test by SD BIOSENSOR” จำนวน 12,000 ชุด มอบแก่สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ทั้งนี้ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ จะส่งต่อเพื่อนำไปใช้กับการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ จิตอาสาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เครือข่ายสมาคมสภาสังคมฯ รวมไปถึงการมอบส่งต่อแก่มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สถานศึกษา หน่วยงาน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวมต่อไป

  ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ประธานกรรมการ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  กล่าวว่า ผมรู้สึกชื่นชม บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 ที่สร้างปัญหาไปทั่วโลกทั้งระบบสาธารณสุขและระบบเศรษฐกิจ ด้วยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองผู้ติดเชื้อ ส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง เพื่อให้สมาคมสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นสะพานบุญส่งมอบความห่วงใยต่อแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั่ว

ประเทศ ตามภารกิจงานด้านจิตอาสา อาสาสามัคร และการสังคมสงเคราะห์ ที่สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดมา

คุณฤทธิชัย ศรีวิจารย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตลอดเวลากว่า 20 ปีที่ได้ก่อตั้ง บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ได้สร้างองค์กรและพนักงาน ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกัน เพื่อเกิดสังคมที่มีความสุข ตามปณิธานของ เอ็มพี กรุ๊ป คือ “Live An Excellent Life” เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนชุดตรวจนี้มอบหน่วยงานและองค์กรมากมาย อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ

โอกาสนี้เป็นอีกหนึ่งวาระที่ชาวเอ็มพี กรุ๊ป มีความยินดี ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติ ที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ชุดตรวจโควิดแบบตรวจรวดเร็วด้วยตัวเอง หรือ ATK กลายเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็น เพื่อใช้ตรวจตนเองในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากคนรอบข้าง และยังช่วยป้องกันการกระจายเชื้อไปสู่คนอื่น เพื่อนร่วมงาน หรือครอบครัว ที่เรารัก และคนในสังคม เพื่อป้องกันสภาพ super spreader โดยที่ไม่รู้ตัว ทำให้การควบคุมการระบาดของโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมดังเจตนารมย์ของบริษัท ชาวเอ็มพี กรุ๊ป จะยืนหยัดร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเช่นนี้ตลอดไปครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หรือภัยพิบัติต่างๆ

ทางด้านคุณนทพร บุญบุบผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง “STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test by SD BIOSENSOR” ที่นำมามอบในครั้งนี้ เป็นชุดตรวจที่ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชุดวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ด้วยความรู้และประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตและกระบวนการควบคุมคุณภาพ จึงทำให้ ชุดตรวจวินิจฉัย Standard Q Covid Antigen ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอนามัยโลก (WHO)และได้รับการยอมรับคุณภาพซึ่งมีการใช้แพร่หลายทั่วโลกในช่วงสถานการณ์การระบาดอยู่นี้ มาตรฐานการผลิตชุดทดสอบ Standard Q Covid Antigen ได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโดยให้มีประสิทธิภาพในเรื่องความไวและแม่นยำสูงที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ชุดทดสอบในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในกลุ่มที่ยังไม่แสดงอาการได้ไวที่สุด มีประโยชน์ในการสามารถคัดแยกออกจากผู้อื่นและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ชุดทดสอบยังออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงการลดการกระจายเชื้อ โดยในน้ำยาบัฟเฟอร์จะมีสารฆ่าเชื้ออยู่ด้วย ซึ่งจะทำให้การลดการแพร่เชื้อจากการปนเปื้อนของขยะหลังการใช้งานลดลง อีกทั้งตัววัสดุที่นำมาทำสวอป (swab) สำหรับโพรงจมูก มีความนุ่มนวลพิเศษ และเป็น Hairy swab ทำให้มีโอกาสป้ายเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กได้ดีเยี่ยม ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ อันเป็นที่มาของการมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง “STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test by SD BIOSENSOR” เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้ประเทศไทยกลับสู่สังคมที่มีความสุขดังที่เคยเป็นมาต่อไปค่ะ

หน่วยงาน องค์กร ที่สนใจรับการสนับสนุน ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง สำหรับใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ไลน์ไอดี tv5jitarsa อีเมล์ molku@ku.ac.th

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สู้ถึงฎีกา! ‘ปาล์มมี่’ เฉือนสาวยะลาผงาดแชมป์เทนนิส ยช.ประเทศไทย
บทความถัดไป‘วิษณุ’ เชิญ ‘เลขาฯ กกต.’ พบ ถาม​ปมยกร่าง พ.ร.ป.ลต.สัปดาห์นี้