กรมการศาสนา เริ่มให้ยื่นขอตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ.2564 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางพิจารณาในการจัดตั้ง วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาดหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคริสต์ศาสนิกชน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้แทนกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน และอธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณาเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจัดตั้งวัดคาทอลิกต่อไป โดยมีกรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการดังกล่าว

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า การพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11 และ ข้อ 12 ของระเบียบดังกล่าว อาทิ สถานที่ขอจัดตั้งวัดคาทอลิกต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะเป็นที่พำนักของบาทหลวงเพื่อประกอบศาสนกิจเป็นประจำ มีบาทหลวงพำนักอยู่ที่วัดคาทอลิกเป็นประจำ เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น และมีเหตุผลที่จะสนับสนุนได้ว่าเมื่อตั้งวัดคาทอลิกแล้วจะได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมอุปถัมภ์จากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 คณะกรรมการได้กำหนดแบบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก เพื่อให้มิซซังยื่นคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การยื่นคำขอเป็นอำนาจและหน้าที่โดยเฉพาะของมิซซัง โดยในระยะแรกสามารถยื่นแบบคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ กรมการศาสนา ชั้น 2 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ห้วยขวาง กทม. ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอจัดตั้งได้ทางเว็บไซต์ www.dra.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก โทร. 0-2209-3726 และกรมการศาสนาจะดำเนินการให้มีระบบการยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

“การประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. 2564 จะเป็นแนวทางส่งเสริมและอุปถัมภ์ศาสนาในประเทศไทยให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงช่วยเสริมบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมในการสนับสนุนให้คริสต์ศาสนิกชนมีศาสนสถานในการประกอบศาสนกิจ และได้รับการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมของหลักคริสต์ศาสนา” นายอิทธิพลกล่าว

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้ถือหุ้น ‘แม็คโคร’ ไฟเขียว เดินหน้ารับโอนกิจการทั้งหมดของกลุ่มโลตัสส์ พร้อมเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพิ่ม Free Float ตามเกณฑ์ ตลท.
บทความถัดไป‘ซีพี’ จับมือพันธมิตร เปิดโรงพยาบาลสนาม ‘เลิดสิน กรมการแพทย์-ซีพี-พฤกษาฯ’ สู้ภัยโควิด-19