“เทิด ด้วย ทำ” 9 ปี มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จับมือ ทส. และ สสน. ร่วมบริหารจัดการดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดพิธี “ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี การก่อตั้งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ได้มอบแนวทางจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปีนี้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ดำเนินงานมาครบ 9 ปี ได้พัฒนาเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ พบตัวอย่างการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ของชุมชนที่ประสบความสำเร็จ 60 ชุมชนแกนนำ ขยายผลได้ 1,773 หมู่บ้าน โดยได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมตามภูมิสังคม ด้วยการลงมือทำและสร้างตัวอย่างความสำเร็จ จนสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นได้ เกิดเป็น “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ” ปัจจุบันมี 24 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด เกิดระบบการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน

“เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธาณและพระราชดำริ และให้ทุกหน่วยงานได้สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายกตัญญุตาลัยที่ดีที่สุดแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงเกิดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ บริหารทรัพยากรดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมงานวิจัยด้านสารสนเทศทรัพยากรน้ำและวิทยาการข้อมูลน้ำ สู่การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อสร้างตัวอย่างความสำเร็จ พัฒนาเครือข่ายดิน น้ำ ป่า พัฒนาต่อยอดงานด้าน ดิน น้ำ ป่า ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศต่อไป” ดร.สุเมธ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสืบสานแนวพระราชดำริ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเป็นการ “เทิด ด้วย ทำ” ซึ่งจะร่วมมือกันดำเนินการร่วมกัน 3 ด้าน คือ 1) ด้านฟื้นฟูและอนุรักษ์ โดยร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการฟื้นฟู การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านพัฒนาคน โดยร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคนและชุมชน เพื่อขยายผลการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า สืบสานแนวพระราชดำริฯ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบพึ่งตนเองให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชน 3) วิจัยและพัฒนา โดยร่วมกันศึกษา วิจัย และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

“เทิด ด้วย ทำ” คือการทำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน  เพื่อสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน ให้กับประเทศชาติและประชากร สานต่อพระราชปณิธานที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้สัมฤทธิผลตามพระราชประสงค์ จึงเป็นการเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างแท้จริง

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon