พม. จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย เปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

วันนี้ (21 ตุลาคม 2564) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม รวมทั้งเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น พร้อมเปิดเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคมไทย ครั้งที่ 29 ในหัวข้อ “ทิศทางการจัดสวัสดิการ ใน 5 ปี ข้างหน้า” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) และระบบ Facebook live เพจ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เวทีสมัชชา ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ครั้งนี้ มีประเด็นการอภิปรายที่น่าสนใจ เช่น ภาพงาน ภาพฝัน และ Blueprint งานสวัสดิการสังคมไทยในอนาคต/ ภาพความจริงและการเดินทางของงานสวัสดิการสังคมไทยในยุคปัจจุบัน/ การขับเคลื่อนงานสวัสดิการสังคมสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด และทิศทางการจัดสวัสดิการสังคม ใน 5 ปี ข้างหน้า ที่สามารถตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ่ายทอดผ่านมุมมองต่อแผนพัฒนางานสวัสดิการสังคมในช่วงที่ผ่านมา สู่ทิศทางการจัดสวัสดิการสังคมในอนาคต โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 1) คุณชินชัย ชี้เจริญ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (ICSW-SEAP) 2) ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) 3) คุณบุศรินทร์ เกิดมณี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง และ 4) คุณกานดา ชูเชิด ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม สำนักงานสภาสังคมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ผศ.ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon