กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำงานเชิงรุกเปิดช่องทางตลาด ส่งข้าวสารสหกรณ์ถึงมือผู้บริโภค

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทำงานเชิงรุก สนองนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ เปิดเกมรุกเปิดช่องทางการตลาดให้กับข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์  เน้นเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ เผยปี 64 มีข้าวสารหลากพันธุ์พร้อมถึงมือผู้บริโภค 1.4 แสนตัน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เปิดเผยว่า การหาช่องทางการตลาดให้กับข้าวสารสหกรณ์ ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการตามนโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงช่วยยกระดับราคาข้าว เป็นการระบายข้าวของสหกรณ์ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกรผู้ทำนาได้อย่างยั่งยืน

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย 6 ด้าน ในการส่งเสริมสินค้าประเภทข้าว เพื่อขยายช่องทางการตลาด ด้วยการจัดหาตลาดใหม่เพิ่ม และดำเนินการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าข้าวของสถาบันเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร โดยในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นเริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตด้วยการส่งเสริมให้เกิดการรวมกันเป็นแปลงใหญ่ข้าว อีกทั้งให้การสนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว การเตรียมแปลงนาปลูกข้าว การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร และอื่น ๆ ส่งผลทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพดีไปสู่ผู้บริโภค” นายวิศิษฐ์ กล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ ในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูป พัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อบริหารจัดการข้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต ประกอบด้วย การกำหนดอุปสงค์และอุปทาน ช่วงการผลิต ช่วงการเก็บเกี่ยว หลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตส่งผลทำให้ผลผลิตไม่ล้นตลาด เกษตรกรมีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น

“ปัจจุบันมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการแปรรูปข้าวสาร และข้าวสารบรรจุถุง ทั้งหมด 109 แห่ง โดยในปี 2564 มีแผนการแปรรูปข้าวสาร 260,000 ตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 104,000 ตันข้าวสาร ข้าวสารที่แปรรูปมีหลากหลายชนิด อาทิ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวอินทรีย์ และข้าว กข 43 ข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นต้น ขึ้น สินค้าข้าวสารจากโรงสีของสหกรณ์มีหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพ จากเกษตรกร” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการการหาช่องทางการตลาดให้กับข้าวสารสหกรณ์ ได้ดำเนินการทั้งการใช้ช่องทางตลาดผ่านร้านค้าสหกรณ์ เช่น ร้านค้าของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย(ชสท.) ถนนงามวงศ์วาน ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  ร้านสหกรณ์กรุงเทพและร้านสหกรณ์พระนคร ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ทั้ง 770 แห่ง รวมถึงศูนย์จำหน่ายสินค้าสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนการใช้ช่องทางตลาดออนไลน์ เช่น การจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Shopee  Lazada รวมถึงแอพพลิเคชั่น Co-op click และ Co-op Shop เป็นต้น

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon