ดานอน ดันโครงการบันยัน เสริมคุณภาพชีวิตแม่และเด็ก เพื่อพัฒนาการ 1000 วันแรกของชีวิต

ดานอน จับมือภาครัฐ ภาคีเครือข่าย และสถาบันการศึกษา ผลักดันโครงการบันยัน มุ่งส่งเสริม คุณภาพชีวิตแม่และเด็กเพื่อพัฒนาการ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของแม่และเด็ก ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ดูเม็กซ์ (Dumex) ได้ริเริ่ม โครงการบันยัน จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้มาตรฐาน พร้อมๆกับ จัดตั้ง มูลนิธิพันวันแรก ให้เด็กไทยรุ่นต่อไปมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ โดยได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้ง มหาวิทยาลัย สหทัยมูลนิธิ Danone Ecosystem Fund สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น

โดย โครงการบันยัน ได้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพ (Day Care Model Center) ตั้ง สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี ภายใต้กองทุน Danone Ecosystem Fund ให้ครอบครัวรายได้น้อย หรือด้อยโอกาส ได้เข้าถึงการดูแลที่มีคุรภาพ มุ่งเน้น แม่เลี้ยงเดี่ยวรายได้น้อย หรือ สตรีที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีศูนย์ต้นแบบ 2 แห่ง คือ สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ. นครศรีธรรมราช ได้รับความร่วมมือจากสหทัยมูลนิธิและองค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าศาลา จัดตั้งเป็น Day Care Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริบทสังคมชุมชน ท้องถิ่น และ สถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข จ. สมุทรปราการ ได้รับความร่วมมือจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและ เยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งเป็น Day Care Model Center ซึ่งเป็นต้นแบบในบริบทสังคมเมือง ซึ่งสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กไปแล้วมากกว่า 56 คน

ทั้งยังได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก ที่ได้เข้ามาจัดการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การดูแลโภชนาการและกระบวนการพัฒนาเด็กเล็กตามวัยให้แก่แม่และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล ในสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุขรวมไปถึงการจัดทำรายงานประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ผลกระทบทางสังคมใน มิติต่าง ๆ และความสำคัญของการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กทั้งสองแห่ง

ในส่วนของการจัดตั้งมูลนิธิพันวันแรก ( FIRST 1000 DAY FOUNDATION) ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวิชาการเรื่อง 1000 วันแรก และ ระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานรับเลี้ยงเด็กต้นสุข และช่วยเหลือแม่ผู้มีรายได้น้อย ให้เข้าถึงการดูแลบุตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาการสมวัย

นาย เดนิช ราห์มัน ผู้จัดการสูงสุดประจำประเทศไทย ประเทศลาว และผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ของหน่วยธุรกิจโภชนาการเพื่อความต้องการพิเศษ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงโครงการบันยันว่า บริษัทดานอนให้ความสำคัญกับ 1,000 วันแรกของชีวิต เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก ซึ่ง Banyan Day Care Model โดยบริษัทดานอนเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กต้นแบบแห่งเดียวในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นจากรากฐานของ 1,000 วันแรกของชีวิต เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกจังหวัดในประเทศจะนำแนวทางนี้มาปรับใช้ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กที่ได้คุณภาพในที่สุด การระดมสรรพกำลังทั้ง ระดับประเทศและชุมชนท้องถิ่นเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการ จัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 3 ปี

โครงการบันยันตั้งเป้าจะสำเร็จโครงการในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2566 ระยะเวลารวมตลอดโครงการกว่า 5 ปี โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนแม่และเด็กให้มีคุณภาพชีวิต โภชนาการที่ดีและมีพัฒนาการตามวัยที่ เหมาะสม โดยเฉพาะในช่วง 1000 วันแรก จำนวน 150 คน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon