ปลัดมหาดไทยมอบนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ำ บูรณาการขับเคลื่อนงาน Change for Good

ปลัดมหาดไทยมอบนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เน้นย้ำ บูรณาการขับเคลื่อนงาน Change for Good เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถ.นครราชสีมา กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารและข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายบรรจบ จันทรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยม โอกาสนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายขจร ศรีชวโนทัย นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ ร่วมประชุม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทย คนที่ 40 ซึ่ง ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่ตนเคยอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเพื่อนข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เป็นเวลา 2 ปี ในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนที่ 13 โดยการตรวจเยี่ยมในวันนี้ จะได้ร่วมรับฟังข้อแนะนำ ข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนงานของชาว สถ. ที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ มาช่วยกันดูว่า จะมีประเด็นใดบ้างที่จะสนทนาพูดคุยเพื่อ Change for Good ให้เกิดสิ่งที่ดีเพิ่มพูนยิ่งขึ้น ซึ่งการพูดคุยกันนี้ จะทำให้เกิดผลดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า วิสฺสาสปรมา ญาติ : ความสนิทสนมคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเสมือนกรมรัฐบาล หมายความว่า ภารกิจของกรมครอบคลุมการดำเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่เกิดกระทั่งเสียชีวิต โดยขับเคลื่อนงานผ่านกลไกพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 76 จังหวัด รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งเราต้องสนับสนุนภารกิจการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างเต็มศักยภาพให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น สิ่งสำคัญที่พวกเราในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำ คือ ทำให้ผู้บังคับบัญชาทำในสิ่งที่ตนเองอยากให้ทำ อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจสำหรับชีวิตการรับราชการ เพราะเราได้มีส่วนในการคิดให้เกิดสิ่งที่ดีในประเทศนี้

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องมีแนวทางการขับเคลื่อนที่สำคัญ ประการแรกซึ่งถือว่าสำคัญที่สุด ได้แก่ 1) การที่งานทุกชนิดจะสำเร็จได้ หรือเกิด Success ต้องปรับทัศนคติ (Attitude) ของเราต่อเนื้องาน รวมทั้งใช้ความรู้ (Knowledge) และความสามารถ (Ability) เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานเพื่อช่วยประเทศชาติให้เกิดความเจริญไพบูลย์งอกงาม 2) ต้องทำงานเป็นทีม ทำงานในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว น้อมนำแนวทางตามพระบรมราโชวาท ทำงานอย่างมีหลักการ ยืนหยัด และทุ่มเท ขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดี Change for Good ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเรา ต้องเข้าใจหลักคิดและประโยชน์ของแนวทางต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อพี่น้องประชาชน ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง คือ ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ได้แก่ ภาคราชการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคศาสนา ภาควิชาการ และภาคสื่อสารมวลชน เราต้องใช้ประโยชน์จากภาคีเครือข่ายเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคีสื่อสารมวลชน ที่ทุกคนสามารถเป็นสื่อสารมวลชนได้เอง ที่มีหน้าที่ต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ สังคมรับรู้ และเจ้าใจ พร้อมทั้งพัฒนากลไกการทำงาน พัฒนาคนในองค์กรให้รู้ ให้เข้าใจ เรื่องหลักคิด และแนวทางการทำงาน นำไปสู่การพัฒนางาน และ 3) ต้องประมวลผลการทำงานให้เป็นระบบ วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ในเนื้องานของพวกเรา โดยในส่วนของจุดแข็งนั้น งานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครอบคลุมและจำเป็นกับชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น จึงทำให้เรามีจุดอ่อน คือ ไม่สามารถไปโฟกัสทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ และเรามีจุดแข็ง คือ มีภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,849 แห่ง มีความหลากหลาย ส่งผลให้มีจุดอ่อน คือ ขาดความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น ท้องถิ่นจังหวัดต้องไปเสริมทัพการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารงานขับเคลื่อนงานการกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ  สนับสนุนข้อมูลสิ่งที่เป็นเชิงนโยบาย  ให้เกิดระบบที่ดี ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด ระบบที่ดีจะทำให้งานเกิดประสิทธิผลและครอบคลุมทุกด้าน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่า สิ่งสำคัญที่ต้องช่วยกันในการพัฒนากระบวนการทำงานอีกประการหนึ่งนั่นคือ ต้องระดมข้าราชการทั้งรุ่นเก่า รุ่นใหม่ ในทุกสำนัก/กอง/จังหวัด ที่มีแรงปรารถนาในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่มีคุณภาพ มาร่วมกันคิด ร่วมกันระดมสมอง ร่วมกันสร้างสรรค์ (Think Tank) เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ นอกจากนี้ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต้องช่วยกันรับฟังเสียงสะท้อนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาถอดบทเรียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อันจะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งเดียว เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon