“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

“การเคหะแห่งชาติ” เดินหน้าโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ ลุยซ่อมแซม/ปรับปรุง สร้างบ้านใหม่ให้ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ รวม 64 หลัง ใน 7 จังหวัดตลอดปี 2564

ด้วยภารกิจหลักด้านการพัฒนาและจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตลอดจนกลุ่มเปราะบาง และผู้ด้อยโอกาสในสังคม หนึ่งในโครงการที่ “การเคหะแห่งชาติ” ได้ดำเนินการมาครบกว่า 1 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี 2553 คือ โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ (บ้านสบายเพื่อยายตา) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการอยู่อาศัยของ “ผู้สูงอายุ” ผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ โดยการปรับปรุงซ่อมแซม หรือจัดทำที่อยู่อาศัยใหม่ทั้งหลัง รวมทั้งการปรับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการตามคุณลักษณะเฉพาะของผู้อยู่อาศัย ทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติได้จัดสรรเงินจากกำไรสุทธิประจำปี เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ผ่านการประชาคมจากหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านตามสภาพความเป็นจริง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลังจากนั้นมอบหมายผู้รับจ้างหรือจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุจนแล้วเสร็จ และการเคหะแห่งชาติจะจัดพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุฯ “บ้านสบายเพื่อยายตา” อย่างเป็นทางการ

Advertisement

โครงการฯ ดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปี 2563 การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ให้ผู้สูงอายุไปแล้วจำนวน 315 หลัง กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ในพื้นที่แต่ละจังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สุรินทร์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ เลย เชียงใหม่ แพร่ สงขลา ตรัง ระยอง จันทบุรี นครพนม ขอนแก่น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สมุทรสงคราม ราชบุรี และอุดรธานี สำหรับปี 2564 ได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีกรวมทั้งสิ้น 64 หลัง ในพื้นที่
7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก นครปฐม บุรีรัมย์ และสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ จากการดำเนินโครงการพบว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการนี้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือการสร้างบ้านใหม่ ต่างได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างสูง ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ส่งผลดีต่อ
สุขภาพกายและใจ ที่สำคัญทำให้สามารถอยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน

“กว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน รวมถึงสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเติมเต็มคำว่า “บ้าน” ให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ให้อยู่อาศัยได้อย่างเป็นปกติสุขในชุมชนเดิมอย่างยั่งยืน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับการเคหะแห่งชาติอีกด้วย” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image