ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” แทนผู้ซึ่งไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 1 คน และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 คน รวมจำนวน 2 คน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.go.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2831-9336-7 (ในวันและเวลาราชการ)

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon