กสทช. ร่วมมือกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) จัดการประชุม The 4th Meeting of the APT Preparatory Group for WTDC-21 (APT WTDC21-4)

24 มกราคม 2565 กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 4 สำหรับการประชุมระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม ปี ค.ศ. 2021 (The 4rd Meeting of the APT Preparatory Group for World Telecommunication Development Conference 2021: APT WTDC21-4) ในระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมี นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวเปิดการประชุมฯ และมีนายมาซาโนริ คอนโดะ (Masanori Kondo) เลขาธิการองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) กล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นางดอรีน บ๊อกแดน มาร์ติน (Ms. Doreen Bogdan-Martin) ผู้อำนวยการภาคการพัฒนาโทรคมนาคม แห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมการจัดประชุมในครั้งนี้ และ ดร.ฮาเหม็ด ชาราฟัส (Ahmad R. Sharafat) ผู้แทนจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ในฐานะประธานการประชุมฯ เข้าร่วมและกล่าวถึงความสำคัญของการประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคในครั้งนี้ด้วย

การประชุม APT Preparatory Meeting for WTDC-21 เป็นการประชุมเตรียมการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสำหรับการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยการพัฒนาโทรคมนาคม (WTDC-21) ซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย โดยการกำหนดท่าทีของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาและสร้างเสริมความแข็งแกร่งด้านโทรคมนาคม นอกจากนี้ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมการประชุมเพื่อรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ในการจัดเตรียมท่าทีและข้อเสนอต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อเสนอต่อที่ประชุม WTDC-21

การประชุม The 4th Meeting of the APT Preparatory Group for WTDC-21 (APT WTDC21-4) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) ได้แก่ ผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ไทย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ราชอาณาจักรภูฏาน มาเลเซีย มองโกเลีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แทนจากสมาชิกสมทบ (Affiliate Members) และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ ITU, CEPT และ RCC รวมจำนวนทั้งสิ้น 180 คน ซึ่งมี ดร.Ahmed R. Sharafat จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ และนาย Norifumi Yamaguchi จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งนาย Sung Joon Choi จากสาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่เป็นรองประธานการประชุมฯ และมีนายนทชาติ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักการต่างประเทศ สำนักงาน กสทช. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะและกำหนดท่าทีของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และข้อริเริ่มของภูมิภาคฯ รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาโทรคมนาคมทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค และจะประมวลข้อเสนอต่างๆ ของประเทศสมาชิกเพื่อยกร่างข้อเสนอร่วมเบื้องต้นของ APT (Preliminary APT Common Proposals for WTDC-21) และเสนอในที่ประชุมเตรียมการครั้งสุดท้ายก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุม WTDC-21 ในระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2565 ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon