สทนช. คิกออฟ แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำผ่านระบบ Thai Water Plan ติวเข้มถึงระดับท้องถิ่นก่อนของบประมาณ ปี 67

ทนช.ลุยงานเชิงรุก Kick Off แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ผ่านระบบ Thai Water Plan ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หวังชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำ ปี 67 ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทั่วประเทศให้เข้าใจตรงกัน ก่อนเสนอ กนช. พิจารณา และขอรับงบประมาณประจำปี

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan โดยมี ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นประธานเปิด พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั่วประเทศที่เข้าร่วม พร้อมกันนี้ยังได้มีการชี้แนะ/ชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ และให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงาน จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เรียนรู้การใช้งานระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านน้ำได้อย่างถูกต้องต่อไป

Advertisement

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ในแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ และแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ำ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ กนช. พิจารณาเห็นชอบ ตามลำดับต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สทนช. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กนช. ได้กำหนดกระบวนการ และพัฒนาเครื่องมือ ที่สามารถอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำให้มีความถูกต้อง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล สำหรับบูรณาการแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ หรือ ระบบ Thai Water Plan โดยได้เริ่มใช้ระบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีแรก สำหรับปีนี้ สทนช. ได้เตรียม User การใช้งานระบบ Thai Water Plan ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำต่อ กนช. ได้ภายในเดือนธันวาคม 2565 สทนช.จึงนำมาสู่การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 รวมถึง เพื่อฝึกอบรมการใช้งาน ระบบ Thai Water Plan สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และเผยแพร่ระบบ Thai Water Plan ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ

“ผลที่คาดว่าจะได้รับการประชุมครั้งนี้ คือ การทำให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ รวมทั้งได้เรียนรู้และสามารถใช้งานระบบ Thai Water Plan สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.สุรสีห์ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image