ม.รามคำแหงจับมือ รร.เครือเซ็นทารา ร่วมผลิตบัณฑิตรองรับอุตสาหกรรมบริการ

รามคำแหงจับมือยักษ์ใหญ่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา สนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆกับผู้เชี่ยวชาญ หวังร่วมมือผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ให้กับประเทศและก้าวสู่ระดับสากล

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตบัณฑิตเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามร่วมกับ นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง M1 M2 ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะธุรกิจการบริการ และนายธีระยุทธ  จิราธิวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ร่วมแถลงรายละเอียด

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เน้นการเปิดโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่คนไทยอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของความสามารถของแต่ละคน และตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น โดยการจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค จำนวน 23 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อช่วยให้เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นได้เรียนใกล้บ้าน และสอบใกล้บ้านจนจบการศึกษา อีกทั้ง ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ 32 ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 41 แห่งทั่วโลก เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย

นอกจากนี้ ม.ร.ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 45 ปี โดยเฉพาะการเปิดคณะและสาขาวิชาใหม่ๆที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม เช่น คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งล่าสุด คือ คณะธุรกิจการบริการ เพื่อผลิตบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ทั้งการท่องเที่ยว การโรงแรม และโลจิสติกส์ ซึ่งตลาดแรงงานด้านนี้ยังมีความต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถอีกจำนวนมาก

โดยขณะนี้คณะธุรกิจการบริการได้รับนักศึกษารุ่นแรกในภาคเรียนที่ 1/2559 ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย และจะเปิดสอนอีกแห่งหนึ่ง ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่มีความเติบโตและตามความต้องการของท้องถิ่น

ทั้งนี้ การเรียนการสอนของคณะธุรกิจการบริการซึ่งคาดหวังให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ด้านทฤษฎีและที่สำคัญนักศึกษาควรมีโอกาสเรียนรู้ในภาคปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสบการณ์ในวิชาชีพโดยตรงด้วย มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรร่วมมือกับสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในด้านวิชาชีพ และน่ายินดีว่า คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนนักศึกษาคณะธุรกิจการบริการ เข้าฝึกภาคปฏิบัติและเรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถทำงานได้จริงและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ด้าน คุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวว่า ในนามของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการที่นักศึกษามีโอกาสได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากผู้สอนมาใช้ในการทำงานจริงได้ทั้งประสบการณ์และความชำนาญ เป็นการช่วยให้เข้าใจวิชาชีพได้ง่ายขึ้น เมื่อเรียนจบออกมาก็จะสามารถทำงานในสาขาที่สนใจได้ทันที

อีกทั้ง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีนโยบายสำคัญในการเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในการร่วมกันผลิตบัณฑิต โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกภาคปฏิบัติ ทั้งในส่วนงานต้อนรับ แผนกห้องพัก แผนกรับจองห้องพัก แผนกขายจัดเลี้ยงและขายห้องพัก แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกจัดเลี้ยง  แผนกแม่บ้าน แผนกครัว และอีกหลายแผนกด้วย

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ให้เกียรติกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เพื่อสร้างสรรโครงการฝึกภาคปฏิบัติ รวมถึงความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรในแวดวงโรงแรมและการท่องเที่ยวดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่ต้องการเร่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยที่จะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกๆปี โดยในปี 2560 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 33 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นหลักอันดับต้นๆในการนำรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศมากที่สุดด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ชาวไทยเชื้อสายจีนกรุงเก่าร่วมจุดเทียนเผย ทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ย้ำสอนให้เป็นคนดี
บทความถัดไปปลอดภัย! กระบือหนีตายจากโรงเชือด ล่าสุด ม.แม่โจ้รับดูแลต่อแล้ว