บี.กริม ผนึกกำลัง 7 ภาคี เตรียมจัดพิธีรับตราพระราชทานออนไลน์

บี.กริม ผนึกกำลัง 7 ภาคี เตรียมจัดพิธีรับตราพระราชทานออนไลน์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เสริมศักยภาพครู ปูพื้นฐานเด็กปฐมวัย สู่พัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดย รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (The Little Scientists’ House Thailand) เป็นประธานการประชุมออนไลน์เตรียมจัดงานพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินในปีการศึกษา 2562 จำนวน 8,733 โรงเรียน และปีการศึกษา 2563 จำนวน 4,381 โรงเรียน ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทานแบบปกติ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมีตัวแทนของหน่วยงานภาคีแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นพร้อมนำเสนอรูปแบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ มีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อโดยสามารถรับชมได้ที่ www.facebook.com/LSH.OBEC.TH

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรม Haus der kleinen Forscher  (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) ณ ประเทศเยอรมนี ซึ่งส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ต่อมาในปี 2553 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ บี.กริม (B.Grimm) นำรูปแบบบ้านนักวิทยาศาสต์น้อยของประเทศเยอรมนีไปดำเนินการนำร่องในโรงเรียนของประเทศไทย ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องให้แก่เด็กตั้งแต่ปฐมวัย  มุ่งพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน ผลักดันให้เด็กๆ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และช่างสังเกต อันเป็นหัวใจสำคัญของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

Advertisement

สำหรับงานพิธีรับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในปีแรก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 221 โรงเรียน ต่อมาได้รับความสนใจจากหน่วยงานเพิ่มเติมอีก 3 ภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.)  ปัจจุบันโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 11 และมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 29,129  โรงเรียนทั่วประเทศ ผ่านผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น 238 แห่ง

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image