สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำเสนอ เผยแพร่ ผลงานการวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2

ตามนโยบายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model ในประเด็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการตลาดคุณภาพ สร้างมาตรฐานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่และพื้นที่ นับเป็นการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล สร้างเศรษฐกิจบริการมูลค่าสูงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ยั่งยืน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มอบหมายให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งและ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินการจัดกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 ขึ้น เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุน ในการใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆทั่วประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยพัฒนาบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ และได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “รัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความสำคัญกับการใช้แนวคิด BCG Model มาปรับใช้กับการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศเป็นแนวทางที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และขอชื่นชมหน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางรัฐบาลผ่านการใช้องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆผ่านการใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น”

Advertisement

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า“การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งและหน่วยงานภาคี ที่มีการบูรณาการแนวคิดของการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่สร้างอัตลักษณ์บนศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเชื่อมโยงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในระบบอย่างมีพลวัตเพื่อการบูรณาการต่อยอดก่อให้เกิดความต่อเนื่องอย่างยั่งยืน”

สำหรับกิจกรรมในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการผลงานและผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 ทั้ง 7ภูมิภาคและการนำเสนอภาพรวมการดำเนินแผนงาน โดย ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ,การบรรยายหัวข้อ การทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวฯ และการเสวนาแนวทางการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย แผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่ 2 ได้ที่ Facebook Fanpage : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนราชภัฏ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล โทร. 087 8680 708

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image