พด.ปลื้ม คว้าแชมป์ อันดับ 1 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 65 ของ ป.ป.ช. ระดับหน่วยงานของ กษ.

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้รับผลคะแนน 96.81 คะแนน อยู่ในระดับ AA (ปี 2564 ได้ระดับ A) เป็นลำดับที่ 1 จาก 15 ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นลำดับที่ 1 จาก 22 หน่วยงานของกระทรวงและสหกรณ์ และเป็นลำดับที่ 14 จาก 146 หน่วยงานในระดับกรมหรือเทียบเท่าทั้งประเทศ ซึ่งในปีพ.ศ.2565 มีจำนวนหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน 8,303 แห่งทั่วประเทศ ผลคะแนนประเมินเฉลี่ยทั้งประเทศ 87.57 คะแนน จาก 100 คะแนน ทั้งนี้ กรมฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐที่ดีขึ้น หน่วยงานมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image