ราชภัฏวไลยอลงกรณ์จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ-นานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Research Driven Globalization” ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยใน 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ (1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2) กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (3) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ (4) กลุ่มศึกษาศาสตร์ หรือศรุศาสตร์ โดยแบ่งรูปแบบการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น 2 ประเภท คือ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation)

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าวเพื่อให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ และเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งผลงานวิจัยที่จะนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ http ://grad.vru.ac.th/nigrc2016 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2529-1638 ต่อ 401-403 หรือ e-mail: gradresearch_41@vru.ac.th

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ชาวสามารถ’ ร่วมถวายอาลัย
บทความถัดไปบลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ชี้เป้า “อสังหาริมทรัพย์” ที่น่าลงทุนในต่างประเทศ