มอบรางวัลลูกโลกสีเขียว สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

ในวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว ให้เกียรติมอบ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 45 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทชุมชน 7 ผลงาน ประเภทบุคคล 3 ผลงาน ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 ผลงาน ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 4 ผลงาน ประเภทงานเขียน 5 ผลงาน ประเภทความเรียงเยาวชน 19 ผลงาน และประเภทสื่อมวลชน 1 ผลงาน

CHA_6110

สำหรับการจัดงานในปีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนับได้ว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องไทยในการสืบสานพระราชปณิธานในปรัชญาวิถีพอเพียง การแบ่งปัน และความผูกพันของดิน น้ำ และป่า ให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านาน

CHA_6396

รางวัลลูกโลกสีเขียวเป็นเสมือนกำลังใจให้แก่ผู้ทำความดี ทุกผลงานล้วนมีคุณค่าเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่อง ดังนั้น การจัดงานพิธีมอบรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 นี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสื่อสารให้สังคมร่วมกัน “เชิดชู และ ชื่นชมคนดี” ให้เห็นถึงผลสำเร็จแห่งความเพียรพยายามของบุคคลและชุมชน ผู้ทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และระบบนิเวศ ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวทุกท่านจะเป็นต้นแบบของคนทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม เปรียบเสมือนพลังสีเขียวที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งพร้อมที่จะขับเคลื่อนวิถีทางแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมส่งต่อแนวคิดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ตราบใดที่โลกยังคงหมุนไปข้างหน้า ผู้กล้าเหล่านี้ก็จะยังทำหน้าที่ปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน และฝากไว้เป็นทรัพย์แห่งแผ่นดินต่อไป

TOM_2252

การพิจารณาผลงานผ่านกระบวนการเป็นลำดับขั้น จากคณะกรรมการภาค คณะกรรมการคัดเลือก และคณะกรรมการตัดสิน มีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้นในปีนี้ 45 รางวัล ประกอบด้วยโล่รางวัลจากนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการตัดสิน ใบประกาศเกียรติคุณ และรางวัลเงินสด : ประเภทชุมชน 7 รางวัลๆ ละ 250,000 บาท ประเภทบุคคล 3 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ประเภทกลุ่มเยาวชน 6 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท ประเภท “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” 4 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท ประเภทงานเขียน 5 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท และชมเชย 4 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท ประเภทความเรียงเยาวชน 19 รางวัล แบ่งเป็นอายุไม่เกิน 15 ปี 7 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 1 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และชมเชย 6 รางวัลๆ ละ 2,500 บาท และอายุ 16-25 ปี 12 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่น 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท ชมเชย 10 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท และ ประเภทสื่อมวลชน 1 รางวัลๆ ละ 100,000 บาท รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 3,090,000 บาท โดยผู้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัลเต็มจำนวน ดังรายชื่อต่อไปนี้

 รายชื่อผลงานที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 45 รางวัล

ประเภทชุมชน จำนวน 7 รางวัล

 1. ชุมชนบ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 2. ชุมชนบ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 3. ชุมชนป่าดงทำเล-ดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 4. ชุมชนบ้านนาหว้า ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
 5. ชุมชนอนุรักษ์ป่าสาธารณะ “บ๊ะออนซอน” ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 6. ชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 7. ชุมชนบ้านเขาวัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล

 1. นายประดิษฐ์ เพชรแสนอนันต์ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
 2. นายสถาน ตุ้มอ่อน ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
 3. นายจาง ฟุ้งเฟื่อง ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

ประเภทกลุ่มเยาวชน จำนวน 6 รางวัล

 1. โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 2. กลุ่มเยาวชนเชียงของเรนเจอร์ (CK ranger) ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 3. กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม ต.ห้วยแร้ง อ.เมือง จ.ตราด
 4. กลุ่มชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพฯ
 5. กลุ่มเด็กและเยาวชนรักษ์เก้าโจน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
 6. กลุ่มเยาวชนหมากแงวหวาน บ้านจับไม้ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

ประเภท “รางวัลสิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” จำนวน 4 รางวัล

 1. ชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
 2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนบ้านยางโทน ต.ศรีมงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
 3. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มปริมาณปูเปี้ยว ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
 4. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนบ้านบางลา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ประเภทงานเขียน จำนวน 5 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล

 • โอมื่อโชเปอ อยู่ดีมีสุข เอกสารสรุปผลการศึกษาโครงงาน “การศึกษาวิถีพึ่งพิงและภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าและน้ำ” กรณีศึกษาชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนรุ่งอรุณ ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557

รางวัลชมเชย : 4 รางวัล

 • บทความเรื่อง “สุขชนบท” โดย อนุชิต คำน้อย (จ.สุโขทัย)
 • วรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “ลูกชาวนา” โดย เชาวลิต ขันคำ (จ.ฉะเชิงเทรา)
 • นวนิยายเรื่อง “การกลับมาของนกนางนวล” โดย วุฐิศานติ์ จันทร์วิบูล (จ.อุทัยธานี)
 • บทความเรื่อง “ปฏิญญาเมืองน่าน ปฏิบัติการถอนพิษข้าวโพด” โดย ชุติมา ซุ้นเจริญ (กรุงเทพฯ)

ประเภทความเรียงเยาวชน จำนวน 19 รางวัล

ประเภทอายุไม่เกิน 15 ปี จำนวน 7 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 1 รางวัล

 • ต้นหญ้าในเมืองใหญ่ โดย ด.ญ.สุดารัตน์ แสงสว่าง (จ.เลย)

รางวัลชมเชย : 6 รางวัล

 • ความสุขที่พอเพียง โดย ด.ญ.กนกพิชญ์ ขวัญยู (จ.ชัยภูมิ)
 • พลอยรี่ กับการเดินทางของหนู โดย ด.ญ.ธนพร ฮวดจึง (จ.สกลนคร)
 • ป่าชุมชนภูหินเหล็กไฟ ให้อะไรได้มากกว่าหินเหล็กไฟ โดย ด.ญ.ปณิดา บุระพร (จ.อุบลราชธานี)
 • แรงศรัทธา แรงบันดาลใจ วิธีสร้างผืนป่าในชุมชนเล็กๆ ของฉัน โดย ด.ญ.ศศิวิมล แก้ววิไล (จ.ชัยภูมิ)
 • โลกสีเขียวโลกแห่งรอยยิ้ม โดย ด.ช.ธนภัทร ชูจันทร์ (จ.ชัยภูมิ)
 • ศรัทธาความเชื่อ…เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน โดย ด.ญ.นุ่ม ลุงต๊ะ (จ.เชียงใหม่)

ประเภทอายุ 16-25 จำนวน 12 รางวัล

รางวัลดีเด่น : 2 รางวัล

 • ดอนถั่วงอก…บอกเรื่องเล่า โดย นายพิทักษ์ ลำพูน (จ.เชียงราย)
 • วิถีความหวาน ตาลโตนดบ้านฉัน โดย นายจักรกฤษณ์ เหลืองละมัย (จ.กาญจนบุรี)

รางวัลชมเชย : 10 รางวัล

 • ความมีตัวตนที่มองไม่เห็น โดย น.ส.ชนิสรา สุวรรณกุฏ (จ.อุบลราชธานี)
 • เพียงคิดถึง โดย น.ส.ชนัญชิดา ปวนตา (จ.แม่ฮ่องสอน)
 • ผู้ให้ที่ “แท้จริง” โดย น.ส.มัสติกา ใจรัตน์ (จ.สกลนคร)
 • มรสุมเข้า โดย น.ส.ณ หฤทัย เปลื้องอภัย (จ.น่าน)
 • มานิ วิถีของผู้แบ่งปันในป่าใหญ่ โดย น.ส.ขวัญนภา หนูปลอด (จ.พัทลุง)
 • รวงข้าวสร้างชีวี โดย น.ส.จรรยพร โตเต็ม (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 • วิถีชีวิต คิดพอเพียง เลี้ยงต้นกล้า โดย นายนนทนันท์ นะธิศรี (จ.บึงกาฬ)
 • สวนสนุกธรรมชาติ โดย น.ส.เทพธิดา พิพรรณ (จ.ระนอง)
 • สายใยผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เจ้าพ่อประตูผาและวิถีชีวิต โดย นายสิทธิศักดิ์ บุญมา (จ.ลำปาง)
 • หมู่บ้านปลายคลอง โดย น.ส.ศุภมาศ ชื่นอารมย์ (จ.ระนอง)

ประเภทสื่อมวลชน จำนวน 1 รางวัล

 • รายการ “สามัญชนคนไทย” ออกอากาศทางสถานีไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดย มาโนช พุฒตาล

TOM_0815

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon