อีสท์ วอเตอร์ มุ่งพัฒนาจัดการน้ำ เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทย

การสร้างความมั่นคง และรักษาเสถียรภาพด้านแหล่งน้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น้ำในระยะยาว คือ หนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ บริษัทผู้นำในการสร้างความมั่นคงของการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำครบวงจรให้กับเขตอุตสาหกรรมของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล ตามนโยบาย Thailand 4.0

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างอนาคตที่รุ่งโรจน์ให้กับประเทศไทย อีสท์ วอเตอร์ และ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ยูยู บริษัทในเครือ ที่ดูแลรับผิดชอบธุรกิจน้ำประปา จึงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมาพัฒนาขีดความสามารถของระบบการทำงานพื้นฐาน ทั้งทางด้านการก่อสร้างและระบบการจัดการ ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพื่อเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยราชการ เอกชน อย่างเข้าถึงและเพียงพอ ด้วยประสบการณ์การบริหารจัดน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ยาวนานถึง 30 ปี

ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งที่พร้อมจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีสท์ วอเตอร์ ได้นำแนวคิดการสร้างระบบน้ำสู่ความยั่งยืนด้วย 3W มาให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ โดยมีหลักการคือ ขยาย Water Grid สู่ Water Network และเน้นการใช้น้ำทุกหยดอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย Water Complex เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

ในส่วนของแหล่งน้ำดิบ ที่เป็นแหล่งน้ำต้นทุน อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมใน 3 จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ อ่างเก็บน้ำดิบทับมา จังหวัดระยอง รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำหนองค้อ และอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Advertisement

จากแหล่งน้ำดิบดังกล่าว จะถูกสูบผ่านการส่งน้ำโครงข่ายท่อส่งนํ้าหรือ Water Grid ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน เพื่อนำไปสู่การให้บริการน้ำครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้น้ำทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ ตามความต้องการใช้น้ำ

การบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบ การผลิตและจัดน้ำประปา น้ำอุตสาหกรรม รวมถึงการบำบัดน้ำเสีย และอื่น ๆ ทั้งหมดนี้คือ การให้บริการที่อีสท์ วอเตอร์ พร้อมให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุนในการดูแลระบบ ลดการใช้พลังงาน ลดปริมาณน้ำสูญเสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ประเทศประหยัดทรัพยากรน้ำในระยาวได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ คือ ความมุ่งมั่นที่ อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการมาตลอด 30 ปี และจะเป็นก้าวต่อไปในการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image