ประกาศการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 9 มาตรา 10 และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา

เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” (แทนพลเอก
บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ เจ็ดสิบปีบริบูรณ์) จำนวน 1 คน โดยสามารถยื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งแบบใบสมัคร ได้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะเป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.senate.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2831 9413 , 0 2831 6336-7 (ในวันและเวลาราชการ)

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image