ศูนย์คุณธรรม เฟ้นหาต้นแบบสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร คัดเลือกรางวัล “MORAL AWARDS 2022” ครั้งที่ 3

ศูนย์คุณธรรม จัดงาน “MORAL AWARDS 2022” ครั้งที่ 3 เพื่อค้นหาสื่อ  บุคคล  ชุมชนและองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ เพื่อขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศ  ให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามด้านพฤติกรรม เกิดเป็นอัตลักษณ์ของคนไทย สู่สายตานานาชาติต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “MORAL AWARDS 2022” โดยมี รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมแถลงข่าวฯ ณ ห้อง Function Eleven ชั้น 11 โรงแรม สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์  โฮเทล กรุงเทพฯ และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : ศูนย์คุณธรรม Moral Center Thailand

โดยกิจกรรมในงาน รศ.นพ.สุริยเดว  ร่วมบรรยายพิเศษ “Digital เปลี่ยนโลก Moral เปลี่ยนคุณ” นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม จากรางวัล MORAL AWARDS 2021” ประกอบด้วย ผู้แทนรางวัลประเภทบุคคล นพ.ฐาปนันท์ มหิศนันท์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย  ผู้แทนรางวัลประเภทชุมชน/องค์กร ว่าที่ร.ต.ชาติชาย ยอดมิ่ง ผู้นำชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดฝั่งคลองต.เกาะหวาย จ.นครนายก และผู้แทนรางวัลประเภทสื่อ นายประสาน อิงคนันท์ เจ้าของเพจมนุษย์ต่างวัย

Advertisement

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า MORAL AWARDS 2022นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน/องค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สู่ระดับภูมิภาค จังหวัด และระดับประเทศ  โดยปีนี้ ศูนย์คุณธรรมได้ยกระดับการประกาศ ยกย่อง ให้ครอบคลุม ครบองค์ประกอบมากยิ่งขึ้น ดำเนินการภายใต้รางวัลที่ชื่อว่า MORAL AWARDS 2022 เพื่อค้นหา ยกย่อง บุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ในแต่ละ Sector ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม

ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและท้องถิ่น ของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรม ด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อสื่อสาร รณรงค์และขยายผลความดีให้เป็นแนวทางต่อการ นำไปปรับใช้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ร่วมเป็นคณะทำงาน ในการพิจารณาคัดเลือกผลงาน และผู้เหมาะสมเข้ารับรางวัล MORAL AWARDS 2022 นี้ และจะมีพิธีประกาศผลรางวัลฯ  ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้

สำหรับ รางวัล MORAL AWARDS 2022 นี้มีทั้งหมด 3 ประเภท (รวม 177 รางวัล) คือ ประเภทสื่อ แบ่งเป็น 9 สาขา ได้แก่ สื่อละคร, สื่อภาพยนตร์, คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเซียลมีเดีย, สื่อโฆษณา, บทเพลง, รายการวิทยุ, รายการโทรทัศน์, สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล สาขาละ 3 รางวัล รวม 27 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท ประเภทบุคคล จำนวน 100 รางวัล จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร และประเภทชุมชนและองค์กร จำนวน 50 รางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมถึงการสื่อสารรณรงค์ ขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นแนวทางต่อการนำ ไปปรับใช้และขยายผลในสังคมไทย

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ (www.moralawards.com) ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ของศูนย์คุณธรรม

รศ.นพ.สุริยเดว  กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสื่อมวลชนจะให้การตอบรับที่ดีในการช่วยเป็นกระบอกเสียง ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ ออกไปให้เป็นที่รู้จักในสังคมไทย เพื่อให้เราได้ค้นพบ กลุ่มของบุคคล ชุมชน/องค์กร และสื่อ ที่น่ายกย่องในพฤติกรรมด้านคุณธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือพี่ๆ น้องๆ สื่อมวลชนร่วมกันขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น เพื่อสะท้อนต่อระบบที่มีคุณธรรม และเป็นแนวทางในการปรับใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมบ้านเมืองเราต่อไป เพราะ คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม คุณธรรม คุณทำได้  ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าว

ผู้สนใจสามารถเสนอผลงาน/รายชื่อ ประเภทสื่อ ปิดรับผลงาน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15  มิ.ย. 2566 และประเภทบุคคล ชุมชนและองค์กร ภายในวันพุธ ที่ 31 พ.ค.2566 โดยถือวันส่งต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ  ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้1.ทางเว็บไซต์ www.moralawards.com 2.ทางไปรษณีย์  และ3.ส่งผลงานด้วยตนเองที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เลขที่ 69 /16-17 อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ จำเป็นต้องแนบไฟล์ ผลงานบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ (ไฟล์ AVI, WMV, MP4, MOV ฯลฯ ไฟล์เอกสาร PDF และ Link ผลงาน)

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

นางสาว วรรธนันท์ วัฒนเศรษฐบำรุงโทรศัพท์062-631-9971
นางสาว ญาดา อาสานะพันธุ์  โทรศัพท์  089-499-4045

นางสาว นันทพร ทาวะระ  โทรศัพท์  081-552-6390
นาย จักราชัย ทองเพ็ชร์  โทรศัพท์  088-484-8840
นางสาว สาริณี ถูกจิตร  โทรศัพท์  089-499-0648

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image