“กลุ่มพูลผล และ กลุ่ม เอส เอ็ม เอส” จัดงาน “วันสมาชิกชาวไร่ปีที่ 30” เดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

กลุ่มพูลผล และกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส จัดงาน “วันสมาชิกชาวไร่ปีที่ 30” ประจำปี 2566/2567 สานต่อการช่วยเหลือและสนับสนุนสมาชิกชาวไร่ของบริษัท ตอกย้ำการเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญ เดินหน้าจัดโครงการมุ่งเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนเพาะปลูก ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิด สมาชิกชาวไร่” มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

 “เอส เอ็ม เอส” องค์กรใต้ร่มกลุ่มพูลผล

กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มพูลผล ซึ่งก่อตั้งมากว่า 37 ปี เป็นผู้นำในการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูงของประเทศไทยและของโลกที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผู้ริเริ่มนำแป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นสินค้าสำคัญทางการเกษตรมาดัดแปร โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่มันสำปะหลัง และเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อาหาร กระดาษ สิ่งทอ กาว อาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงพลาสติกชีวภาพ โดยมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ที่ปทุมธานี ชัยภูมิ และบุรีรัมย์ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4 แสนตันต่อปีส่งผลให้กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ครองตำแหน่งเป็นผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรของคนไทยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้

Advertisement

งาน “วันสมาชิกชาวไร่” ปีที่ 30

ดร. วีรวัฒน์ เลิศวนวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอ็มเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้กลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรคุณภาพสูงของประเทศไทยและของโลกเปิดเผยถึงงาน “วันสมาชิกชาวไร่” ว่า”

“สำหรับการจัดงาน “วันสมาชิกชาวไร่” ประจำปี 2566/2567 ครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 30 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรให้ยืดอาชีพการปลูกมันสำปะหลังเป็นอาชีพที่มั่นคง ผ่านรูปแบบ “ระบบสมาชิกชาวไร่” โดยได้รับซื้อผลิตผลหัวมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 30 ปี ซึ่งแต่ละปีบริษัทฯ จะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรมากกว่า 3,700 ครอบครัว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งด้านการเพิ่มผลผลผลิต การช่วยเหลือต้นทุนเพาะปลูก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร ภายใต้แนวคิด “เพื่อนคู่คิด สมาชิกชาวไร่”

โครงการขับเคลื่อนเกษตรกร ชุมชน
ด้วยแนวคิด “เพื่อนคู่คิด สมาชิกชาวไร่”

ทั้งนี้ หนึ่งในหัวใจแห่งความสำเร็จของกลุ่มบริษัท เอส เอ็ม เอส ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คือ “เกษตรกร” ซึ่งเปรียบเสมือนหุ้นส่วนที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการผ่าน “ระบบสมาชิกชาวไร่” และมีความเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับเกษตรกรที่มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ไว้มากมาย ได้แก่

1.โครงการ “ส่งมาก แลกได้มาก” โครงการที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรสมาชิกคู่ค้าได้สะสมแต้มจากการขายหัวมันสำปะหลัง และนำมาแลกเป็นของรางวัลต่างๆ นอกจากนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ อีกมากมาย และติดตามข่าวสาร โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น FMS (Farmer Member Survey) ที่มีความทันสมัยเพื่อตอบสนองการใช้งานของเกษตรกร และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในปัจจุบัน โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้อำนวยความสะดวกให้เกษตรกรสามารถดูคะแนนสะสมจากการขายหัวมันสำปะหลัง รวมทั้งการจอง และการแลกของรางวัล ตลอดจนการจองคิวเพื่อขายมันสำปะหลัง อีกทั้งสามารถบันทึกข้อมูลเพาะปลูก และบันทึก ต้นทุนการเพาะปลูกผ่านแอปพลิเคชั่นนี้ได้อีกด้วย

2.โครงการการเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง โครงการที่มุ่งส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรต่อไร่ให้สูงขึ้นในรูปแบบของ “SMS Model” ภายใต้สโลแกน “เพื่อนคู่คิด สมาชิกชาวไร่” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ นับแต่ปัญหาจากการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่ลดลง ซึ่งบริษัทฯ ได้นำประเด็นปัญหาดังกล่าวมาพูดคุยในกลุ่มสมาชิก เพื่อหา “ปัจจัยสู่ความสำเร็จ” ทั้งการค้นคว้าหาข้อมูลที่หน่วยงานวิชาการได้มีการศึกษามาก่อนแล้ว หรือการทดลองต่างๆ เพื่อนำมาสู่ทางการแก้ปัญหา หรือการทดลองร่วมกับเกษตรกรที่สนใจ และนำสิ่งที่ได้เหล่านี้ไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร ประกอบด้วย

  • การแบ่งปันความรู้ทั่วไปทางด้านการปลูกมันสำปะหลังให้กับเกษตรกรด้วยกัน
  • การทำแปลงสาธิต เช่น การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยโดยไม่จำเป็น และลดการปลดปล่อย คาร์บอนไดออกไซด์
  • การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน ด้วยปุ๋ยพืชสด
  • เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เกษตรกรได้รู้จัก
  • การปลูกมันสำปะหลังด้วยการใช้ Bio Plastic Mulch Film ซึ่งเป็นฟิล์มคลุมดินที่ย่อยสลายได้เพื่อระบบนิเวศ

3.โครงการช่วยเหลือและลดต้นทุนการปลูกของเกษตรกร โครงการช่วยเหลือดังกล่าวบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในปี 2560 ซึ่งราคามันสำปะหลังตกต่ำลงอย่างมาก บริษัทฯ ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินพิเศษแก่เกษตรกรคู่ค้ามากกว่า 1,900 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท, การทำปุ๋ยหมักจากเปลือกดิน เพื่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน และยังช่วยปรับโครงการดินให้มีสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังได้แจกพันธุ์มันดี เพื่อลดการซื้อต้นพันธุ์ โดยเกษตรกรนำต้นพันธุ์ไปปลูกจนเพียงพอ แล้วนำมาคืนในปีถัดไปเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรคนอื่นๆ ได้มีปลูกต่อไป

4.โครงการอยู่ดี มีความสุขของเกษตรกร โครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ชุมชน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยบริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ของชุมชนและด้านสุขภาพ ประกอบด้วย

  • การเพาะเห็ดจากเปลือกมันในโรงเรียน ชุมชน โดยใช้เศษดินและเปลือกมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้นำไปประกอบอาชีพ และขยายผลสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนวัตถุดิบ และบุคลากรที่มีความรู้เป็นวิทยากรสอนเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยอย่างง่ายๆ ตลอดจนการสร้างโรงเรือนเพื่อเพาะเห็ด และกิจกรรมนี้ก็ทำให้โรงเรียนสามารถนำเห็ดไปประกอบอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กนักเรียน หรือจำหน่ายให้ชุมชนในราคาถูกได้อีกด้วย
  • การดูแลสุขภาพของเกษตรกร โดยจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งตรวจหาสารเคมีในเลือดให้แก่เกษตรกร
  • ศูนย์เรียนรู้มันสำปะหลัง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยให้ความรู้กับนักเรียนอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อทำให้เยาวชนเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปลูกมันสำปะหลังได้มากขึ้น
  • การรณรงค์งดใช้แรงงานผิดกฎหมาย ทั้งในด้านของแรงงานบังคับ และแรงงานเด็ก

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image