Upskill & Reskill รับยุคดิจิทัล กับ ม.ปทุมธานี เพิ่มศักยภาพทางอาชีพ-การทำงาน

ต้องยอมรับว่าปัจจุบันสถานการณ์ของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเกิดขึ้นตลอดเวลา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเกิดดิจิทัลดิสรัปชั่นที่ส่งผลกระทบทั้งการดำเนินชีวิตประจำวัน การทำงานของผู้คน และการดำเนินงานขององค์กรทั้งหลาย การอยู่รอดให้ได้ภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งคนและองค์กรจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ความรู้ดั้งเดิมที่เคยถูกใช้และสร้างความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กร หลายอย่างก็ใช้ไม่ได้แล้วในยุคปัจจุบัน

ดังนั้น สิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ทั้งทางด้านการทำงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สิ่งจำเป็นที่จะต้องมี คือ “องค์ความรู้” ที่ใหม่ ทันสมัย และอัปเดตอยู่ตลอดเวลา และนี่เป็นเหตุผลสำคัญ ที่ทำให้คนทำงาน หรือทำธุรกิจในยุคปัจจุบันจะต้องมีการ Upskill และ Reskill ตัวเองอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้สมัยใหม่ และการเติมความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะด้านดิจิทัล รวมถึงต้องอัปเดตข้อมูลเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

ทักษะจำเป็นยุค​ดิจิทัล

Advertisement

ถ้าหากพูดถึงทักษะที่จำเป็นจะต้องมี ในยุคดิจิทัลและภายหลังจากที่เรา ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) มีหลายทักษะด้วยกัน เช่น ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ภาษาใหม่ ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการทำงานร่วมกับนานาชาติ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตแบบ Next Normal โดยมี 2 ทักษะจำเป็น ในการเสริมศักยภาพในการทำงานและอาชีพ ได้แก่ ​

1.Hard Skills

คือทักษะในงาน หรืออาชีพที่เราทำอยู่ ซึ่งต้องอัปเดตความรู้ในสายงานหรืออาชีพนั้น ๆ อยู่สม่ำเสมอ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญในสายงาน หรือแม้แต่การเพิ่มเติมความรู้ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเสริมศักยภาพในการทำงานและอาชีพของตัวเราเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะความรู้ด้านดิจิทัล ซึ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมี แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเมอร์ก็ตาม เช่น ทักษะด้านการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการปัญญาประดิษฐ์ การใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม และแอปพลิเคชั่น

2.Soft Skill

คือ ​ทักษะที่เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการทำงาน หรืออาชีพที่ทำอยู่ ให้เกิดประสิทธิภาพ มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทักษะประเภทนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องของแนวความคิด อารมณ์ และการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เช่น ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การอยู่ร่วมกับสังคม การบริหารเวลา การคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม

ม.ปทุมธานี พร้อม Upskill-Reskill เพื่อคนทำงาน

แนวทางการ Upskill และ Reskill ของคนทำงาน หรือเจ้าของธุรกิจในยุคปัจจุบัน สามารถทำได้หลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนโดยตรงกับสถาบันการศึกษา หรือการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จากหน่วยงานที่เปิดการเรียนการสอน และมีตัวเลือกมากมายให้ได้เพิ่มพูนทักษะ เพราะสถานบันการศึกษาส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว มีการเปิดการเรียนการสอน ทั้งแบบหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

สำหรับมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่มีพันธกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ​และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และประกอบด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป จึงได้เปิดการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา​ ที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการ Upskill และ Reskill ได้เสริมศักยภาพของตนเองในองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มีหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree Program) ที่เป็นการ Reskill และ Upskill เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสร้างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในยุคอุตสาหกรรมใหม่ S-CURVE, การจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์กร, การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวในยุค Next Normal, การสร้างระบบการตลาดและการบริการสำหรับธุรกิจ, การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ (Data Analytics) และเครื่องมือกับการประเมินธุรกิจ

หลักสูตรระยะสั้นดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ทำงานสามารถต่อยอดความรู้ในสายงานอาชีพเดิม หรือเพิ่มพูนทักษะในวิชาชีพใหม่ที่ต้องการได้ โดยในระดับ​ปริญญาตรี เปิดสอนด้วยกัน 5 หลักสูตร ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมใหม่ S-CURVE ซึ่งมีเรียนแบบปกติและเทียบโอนประสบการณ์ ได้แก่ 1.สาขาวิชาการจัดการ 2.สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3.สาขาวิชาการบัญชี 4.สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และ 5.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ส่วนระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ 2.กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และ 3 กลุ่มวิชาการจัดการการตลาดดิจิทัล ซึ่งการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท มีจุดเด่นคือ เรียน ปี เดียว วันเดียว ทำให้ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ สามารถบริหารจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานและเรียนไปพร้อมกันได้ ​ ขณะที่ระดับปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต เน้นการคิดวิเคราะห์พัฒนาโมเดลบริหารกิจการในยุคปัจจุบัน การเรียนมีขั้นตอนการติดตามให้จบตามกำหนดแบบมีคุณภาพ และสร้างโมเดลผลงานดุษฎีนิพนธ์นำไปใช้ได้จริง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยังมีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสหเวชศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา ทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหลักสูตรภาษาไทย สองภาษา และนานาชาติ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่เน้นกลุ่มเป้าหมายด้านการให้บริการสุขภาพของเด็กและผู้สูงอายุ หลักสูตรการนวดสปาเพื่อสุขภาพ รวมทั้ง บุณิกาคลินิก การแพทย์แผนไทย ที่ให้บริการด้านการรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ความงาม ดูแลมารดาหลังคลอด และศูนย์ฟิตเนตครบวงจรสำหรับการออกกำลังกาย ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายอีกด้วย

ที่นี่ “มหาวิทยาลัยปทุมธานี : มหาวิทยาลัยแห่งการให้โอกาส University for Opportunity

แนวคิดในการบริหารจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีคอนเซ็ปต์ คือ “การให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา“ ซึ่งนั่นทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า 24 ปี สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทาง เพราะมหาวิทยาลัยอยู่ติดกับถนนติวานนท์ ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก จึงทำให้สะดวกต่อการเดินทาง การบริหารจัดการเวลาเรียน ที่เน้นความสะดวกของผู้เรียนในด้านของเวลา ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรื่องของการเรียน การทำงาน ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนจบได้ตามที่วางเป้าหมายไว้ เตรียมพร้อมรับโอกาสในการได้ทำงานตามที่ต้องการ หรือการเพิ่มผลตอบแทนจากการทำงานเดิมให้สูงขึ้นได้ด้วย

ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยปทุมธานี มีปรัชญาที่สำคัญ คือ รู้วิชาการ รู้คุณธรรม นำปฏิบัติได้ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยปทุมธานีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน  และมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ​เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะยุค Next Normal ภายหลังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยเน้นทั้งทฤษฎี กรณีศึกษา ควบคู่การฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสร้างโอกาสได้ทำงานแบบ 100% และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

ตัวอย่างการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มีจุดเด่นที่น่าสนใจ คือ การผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่มีการปรับแนวทางในแบบ New S-CURVE มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้วยระบบ Hybrid ใช้กรณีศึกษาต่าง ๆ มาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝน รวมถึงการสอนที่เน้นการนำไปใช้ได้จริงด้วยระบบ ​Project Based เพื่อ​​พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักศึกษามีเครือข่าย (Connection) หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) สามารถที่จะทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค และเกิดความร่วมมือกันเป็นเน็ตเวิร์คเดียวกัน ซึ่งนักศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ธุรกิจที่นำมาเป็นกรณีศึกษา ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในใช้เครื่องมือประเมินธุรกิจ หรือการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุคปัจจุบัน ซึ่งมั่นใจว่านักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานรองรับอย่างแน่นอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ของคณะสหเวชศาสตร์ หรือแม้กระทั่ง สาขาวิชาพลศึกษา และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของคณะศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอน ด้วยการนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริง มีการสอนด้วยกรณีศึกษา การจัดทำโครงการ การวิจัย หรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพควบคู่ไปด้วย มากกว่าการเรียนเฉพาะในตำราเท่านั้น เพราะการเรียนด้วยวิธีดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถจริงทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมออกไปทำงานได้จริง ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว มีงานทำ 100%

สำหรับผู้ที่สนใจจะมาเพิ่มพูนทักษะความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ Upskill หรือ Reskill กับทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี แต่ติดปัญหาด้านทุนการศึกษาไม่สามารถชำระค่าเรียนได้ในครั้งเดียว ทางมหาวิทยาลัยก็มีระบบการผ่อนชำระแบบรายเดือน หรือรายเทอมได้ตามความสะดวกของนักศึกษา ค่าเทอมที่เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน มีระบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ​​

โดยในปีการศึกษา 2566 ทางมหาวิทยาลัยพร้อมเปิดรับนักศึกษาใหม่ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนได้ที่ Website : www.ptu.ac.th  Facebook : มหาวิทยาลัยปทุมธานี Line : @ptu.info เบอร์โทรศัพท์ 02-975-6999 / 065-5343454

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image