กรมการพัฒนาชุมชน นำผู้ทรงคุณวุฒิ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

โครงการการพัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์  ณ จังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับองค์กร กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โครงการการพัฒนา รูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมที่ 1 พัฒนารูปแบบชุมชนภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566 ณ บ้านนาเสมียน หมู่ที่ 7 ตําบลนาทับ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ ISSUE นายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็ก เตอร์นิตยสารโว้ก ประเทศไทย

Advertisement

โดยในวันนี้ นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโก่งธนู ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม การเกษต และนางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลโก่งธนู ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการเกษตร บรรยายเรื่องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักของการ 3R คือ Reduce Re-use และ Recycle และหลักเศรษฐกิจ พอเพียง ภายใต้แนวคิด Sustainable Village

กิจกรรมอบรมฯในครั้งนี้ วิทยากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ผ้าไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานหัตถกรรม ดีไซเนอร์ นักออกแบบที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ตลอด ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับสากล มาร่วมให้ คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ และเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการต่อไป

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image