โรงเรียนเกษตรกร ศจช.เขาชะงุ้ม ปั้นเกษตรกรมืออาชีพ

โรงเรียนเกษตรกร ศจช.เขาชะงุ้ม ปั้นเกษตรกรมืออาชีพ “ผลิตดาวเรือง” เน้นเรียนรู้จากของจริง

 “โรงเรียนเกษตรกรผลิตดาวเรืองตัดดอก ศจช.เขาชะงุ้ม เกิดจากเกษตรกรสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเขาชะงุ้มต้องการเพิ่มรายได้ในช่วงเวลาที่เว้นว่างจากฤดูการทำนา และเกษตรกรมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตดาวเรืองตัดดอกเดิมอยู่ด้วย การเด็ดดอกดาวเรืองเพื่อให้เกิดการแตกกิ่งข้างโดยปกติแล้วต้องใช้วิธีการหักยอดและยอดที่ได้มานั้นสามารถนำไปใช้ขยายพันธุ์ต่อได้ และแผลจากการเด็ดยอดมักจะมีปัญหาเชื้อราเข้าทำลายตามมา และกลุ่มมีโรงเรือนอยู่แล้วจึงสนใจปลูกดาวเรืองในโรงเรือนและต้องการเรียนรู้เทคนิคการเด็ดยอดดาวเรืองในโรงเรือนว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาเชื้อราเข้าทำลายตามมาได้ผลดีหรือไม่ พร้อมกันนี้ยังต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการควบคุมและป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน หรือ IPM ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อต้องการให้ได้คุณภาพผลผลิตดีมากขึ้น และต้นทุนการผลิตลดลง เป็นต้น”

นายแมน สุขเจริญ นักเรียนเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้เป็นต้นแบบในฐานะครูประจำโรงเรียนเกษตรกรผลิตดาวเรืองตัดดอก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลเขาชะงุ้ม ตั้งอยู่ที่ บ้านสระน้อย หมู่ 5 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี บอกกล่าวถึงการถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่เกิดขึ้นในแปลงเรียนรู้ การปลูกดาวเรืองตัดดอกแบบลงถุง จำนวน 500 ถุง ในโรงเรือน ขนาด 6 x 20 เมตร ที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่เกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองในพื้นที่รวมตัวกันตามจำนวนที่กำหนดคือ 20 – 30 คน ได้เรียนรู้จริง ฝึกปฏิบัติจริง จากแปลงเรียนรู้จริง ทำให้มีความรู้ถูกต้องเพิ่มขึ้น รู้จริงแบบมืออาชีพ สามารถปลูกดาวเรืองได้คุณภาพ มีดอกใหญ่ ขายได้ราคา

โรงเรียนเกษตรกรผลิตดาวเรืองตัดดอก ศจช. เขาชะงุ้ม เป็นหนึ่งในความสำเร็จภายใต้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร หรือ Farmer Field School (FFS) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ช่วยอำนายความสะดวกในการจัดการ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตลอดกระบวนการ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้โรงเรียนเกษตรกรเป็นหนึ่งกลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตร ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เกษตรกรร่วมกันคิดแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว เกิดการพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ หรือ Farmer of Trainer ที่สามารถนำแนวทางโรงเรียนเกษตรกรไปพัฒนากระบวนการผลิตของตนเอง สู่การผลิตสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

Advertisement

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นี้ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งโรงเรียนต้นแบบในพืชเศรษฐกิจสำคัญ รวม 7 ชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว ดาวเรืองตัดดอก ผัก มะพร้าว ทุเรียน และอะโวคาโด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ใกล้เคียงนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคง

ทั้งนี้ ครูแมน ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับประโยชน์ของโรงเรียนเกษตรกรว่า ได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก จากเดิมที่เคยปลูกดาวเรืองในลักษณะของต่างคนต่างทำ ซึ่งต้องประสบปัญหามากมาย เพราะมีการจัดการที่ไม่ถูกวิธี มีการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูดาวเรืองที่ไม่ถูกวิธี แต่เมื่อได้มาเรียนรู้ร่วมกันในการผลิตดาวเรืองตามหลักการที่ถูกต้องจากโรงเรียนเกษตรกรแห่งนี้แล้ว ทำให้มีความเข้าใจ ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่นำไปใช้กับการปลูกดาวเรืองอย่างได้ผล

ทั้งนี้ หลักสูตรการผลิตดาวเรืองตัดดอก เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากการคิด วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อนำมาสู่การกำหนดหัวข้อหรือหลักสูตรในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของเกษตรกร

“หลังจากการกำหนดหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มเติมเสริมองค์ความรู้ในเทคนิคต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์กับการผลิตดาวเรืองคุณภาพและได้มาตรฐานให้กับเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกให้เป็นครูเกษตรกรแล้วจึงได้เปิดโรงเรียนให้เกษตรกรที่เข้าร่วม ได้มาศึกษาที่แปลงเรียนรู้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถช่วยสร้างความสำเร็จในอาชีพปลูกดาวเรืองตัดดอก ให้กับเพื่อนเกษตรกรได้เป็นอย่างดี” ครูแมน กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจ ที่ต้องการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่โรงเรียนเกษตรกรผลิตดาวเรืองตัดดอก ศจช. เขาชะงุ้ม สามารถติดต่อสอบถามรายได้ละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โทร. 032-315717 และสำนักงานเกษตรอำเภอโพธาราม โทร. 032-232275 เพราะที่นี่คือ แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เพื่อเกษตรกร จากความทุ่มเทในการสร้างการพัฒนาให้กับภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร…

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image