กรมส่งเสริมการเกษตร ดันเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร ดันเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ใช้หลักคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตอบโจทย์พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และลดต้นทุน

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าที่เต็มอัตรา หนุนการเรียนรู้จากความต้องการของเกษตรกร ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ชี้เป็นกระบวนการพัฒนาที่สร้างผลดีต่อเกษตรกร ทั้งการเพิ่มคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน จากการเรียนรู้ร่วมในแปลงเรียนรู้จริง

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า นับเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการเกษตร โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ และกระตุ้นให้เกษตรกร เกิดการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงตลอดฤดูกาลผลิต โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีตลาดรองรับ กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกร และผู้บริโภค ส่งผลให้เกษตรกรเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

“ โรงเรียนเกษตรกร หรือ Farmers Field School เป็นโรงเรียนที่กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งขึ้น โดยมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ร่วมคิด วิเคราะห์ด้วยกัน หลักการมาจากการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน ( Integrated Pest Management ) หรือ IPM ที่รู้จักกัน คือ ให้เกษตรกรสามารถที่จะเรียนรู้ร่วมกันในแปลงปลูกพืช ศึกษาวิเคราะห์ และตัดสินใจที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น”

Advertisement

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า การเรียนรู้ด้วยกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร จะเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจากสถานที่จริงและปฏิบัติจริงในแปลงเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาของเกษตรกรจากการใช้หลักจัดการที่ดี  มีต้นทุนการผลิตที่ลดลง อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งส่งผลต่อเรื่องของราคาสินค้า รวมถึงเกษตรกรมีความรู้ติดตัวในการยกระดับการพัฒนาสินค้าในอนาคต อันนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาตามเป้าหมายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“สำหรับเกษตรกรที่สนใจ และต้องการที่ได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ต่าง ๆ ตามหลักของกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงรวมกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม และแจ้งความจำนงไปยังเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน ถึงความต้องการของเกษตรกรถึงสิ่งที่อยากจะเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพราะการที่โรงเรียนเกษตรกรเกิดขึ้น จากเป้าหมายและความต้องการของเกษตรกรเอง คือสิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรต้องการ ถือเป็นคุณค่าของการพัฒนาที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การพัฒนา และแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image