ผอ.สุกิจฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กร “ขับเคลื่อน Core Business Enablers

ผอ.สุกิจฯ มอบนโยบายการบริหารจัดการองค์กร “ขับเคลื่อน Core Business Enablers ของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567” เน้นย้ำ “ทุกภาคส่วนต้องมีการบูรณาการร่วมกัน” …

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นประธานและมอบนโยบายการดำเนินงานด้าน Core Business Enablers ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2567 เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานของรัฐวิสาหกิจ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) การกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร , 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ , 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน , 4) การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้

Advertisement

ส่วนเสียและลูกค้า (SCM) , 5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 6) การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์ความรู้ 7) การจัดการนวัตกรรม และ 8) การตรวจสอบภายใน ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น  ภายในสำนักงานกลาง กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค

สำหรับการมอบนโยบายให้ครั้งนี้ ผอ.อ.อ.ป. มุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้น เพื่อให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรตาม Core Business Enablers โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายต่อไปในอนาคตทั้งนี้การมอบนโยบาย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 301 อ.อ.ป. สำนักงานกลางและผ่านทางระบบออนไลน์

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image