สวนสุนันทาผนึกกรมคุ้มครองสิทธิฯ อบรมผู้ไกล่เกลี่ย ขานรับนโยบายเร่งขยายผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมซึ่งกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง โดย ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านการส่งเสริม คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวรายงาน และมีผู้สนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร นักวิชาการ นักกฎหมาย นักปฏิบัติการด้านไกล่เกลี่ย นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมเป็นจำนวน 56 คนโดยมี อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนา อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหัวหน้าโครงการในการจัดอบรม 7 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม ที.เค. พลาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวว่า “สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมที่ขานรับนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการขยายให้ประเทศไทยมีจำนวนผู้ไกล่เกลี่ยให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามเป็นกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศที่ให้หน่วยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถยุติหรือระงับข้อพิพาททางแพ่ง ที่มีทุนทรัพย์ไม่มากนัก และข้อพิพาททางอาญาบางประเภทได้ ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อันเกิดจากความสมัครใจของคู่กรณี ซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ การให้ความสำคัญในการนำความยุติธรรมไปสู่ประชาชนอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น”
อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวต่ออีกว่า “ผู้ไกล่เกลี่ยถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการระงับข้อพิพาทชั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้กับประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และประหยัดค่าใช้จ่าย อันจะส่งผลให้ปริมาณคดีที่ขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่สังคมสมานฉันท์ได้ในอนาคตต่อไป”
“ดังนั้น พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จึงถือเป็นกฎหมาย ที่จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค พนักงานสอบสวน ภาคประชาชน สามารถอำนวยความยุติธรรม ให้กับประชาชนได้โดยสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร เกิดความเท่าเทียมกัน และเสมอภาคทุกชนชั้น อีกด้วย” อาจารย์ ดร.สโรชินี กล่าวในที่สุด
สำหรับเป็นรูปแบบการจัดอบรมเป็นแบบ On- site ระหว่างวันที่ 7 – 8, 21 – 22 และ 28 ตุลาคม 2566 รวม 5 วัน โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้านกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การระงับข้อพิพาท ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ให้การรับรอง
ซึ่งการฝึกอบรมจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและประสงค์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิและเกิดประสิทธิผล ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
“ที่สำคัญ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายรองรับและสามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนได้”
สำหรับรุ่นที่ 2 คาดว่าจะเปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ สามารถสอบถามการสมัครได้ที่ อาจารย์ ดร.สโรชินี ศิริวัฒนาโทร.081-8394204 คุณนิลวรรณ อ่อนแช่ม โทร. 064-1652225 สาขาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. 02-1601240
ขอขอบพระคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าว
อรวรรณ สุขมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร.0981451909
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image