ประกาศการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทนนายณัฐจักร  ปัทมสิงห์  ณ  อยุธยา  กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี)

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น  “กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”  (แทนนายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปี) ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน โดยสามารถยื่นแบบใบสมัครพร้อมทั้งหนังสือความยินยอมด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.senate.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๓, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๗(ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image