ประกาศการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประกาศการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

(แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น “กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ คน โดยสามารถ

ยื่นแบบใบสมัครพร้อมทั้งหนังสือความยินยอมด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ จุดรับสมัครสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

Advertisement

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.senate.go.th

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๑๓, ๐ ๒๘๓๑ ๙๓๓๖-๗  (ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ)

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image