TCMA ขับเคลื่อนซีเมนต์โรดแมป สู่ Global Connectivity

ผลงานการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการผนึกความร่วมมือ นำอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีตของไทยมุ่งสู่ Net Zero ของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย โดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) จึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดใหม่  (บอร์ด) ของ สมาคมผู้ผลิตซีเมนต์และคอนกรีตโลก (Global Cement and Concrete Association: GCCA) วาระปี 2566-2568 นับเป็นความภูมิใจและบทบาทสำคัญของไทย ที่จะต่อยอดนำกลยุทธ์ความสำเร็จการขับเคลื่อนของไทยไปเชื่อมโยงกับโมเดลระดับโลกแบบบูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายลดคาร์บอนในซีเมนต์และคอนกรีตเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ดร. ชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย (TCMA) เปิดเผยถึง ความสำเร็จจาก
ความร่วมมือของสมาชิก TCMA ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทยทุกราย ที่ให้ความสำคัญต่อการลดคาร์บอนของอุตสาหกรรมและเดินไปในทิศทางเดียวกัน นำมาสู่การจัดทำ Thailand 2050 Net Zero Cement & Concrete Roadmap รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาควิชาชีพ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการร่วมมือเปลี่ยนแปลงการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ เป็นต้นแบบของการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนการลดการปล่อยกาซคาร์บอนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้รับการยอมรับแนวทางดำเนินงาน ให้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในบอร์ด GCCA ขับเคลื่อนวงการซีเมนต์และคอนกรีตระดับโลก

ความสำเร็จที่โดดเด่นจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผล ดร. ชนะฯ นายก TCMA ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก GCCA เข้าเป็นหนึ่งในบอร์ดของ GCCA วาระปี 2566-2568 การที่ TCMA มีโรดแมป
มุ่งสู่ Net Zero ที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการบูรณาการความร่วมมือและดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม “สร้างความร่วมมือและลงมือทำ” จึงทำให้เกิดการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีผู้เข้าร่วมสนับสนุนขยายวงกว้าง ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านอุตสาหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต มีการพัฒนานวัตกรรม เช่น การนำปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก หรือปูนลดโลกร้อนมาใช้แทนปูนซีเมนต์ชนิดเดิมที่ปล่อยคาร์บอนสูง และการสร้างความยั่งยืนจากอุตสาหกรรมสู่ชุมชน

Advertisement

นอกจากนี้ TCMA ยังริเริ่มความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) จนทำให้เกิดต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกในไทย ที่จังหวัดสระบุรี เรียกว่า  “PPP-Saraburi Sandbox: A Low Carbon City” โดยร่วมมือกันดำเนินงาน ทั้งในด้านพลังงาน (Energy) ด้านกระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ (Industrial Processes and Product Use : IPPU) ด้านการจัดการของเสีย (Waste) ด้านการเกษตร (Agriculture) และด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use, Land-Use Change and Forestry : LULUCF) สอดคล้องตาม Thailand NDC Roadmap โดยครอบคลุมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม ปรับปรุงกฎระเบียบ และสร้างความเข้าใจ มีการคิดค้นกระบวนการทำงานใหม่ ได้ผลลัพธ์แบบ win-win-win จนทำให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย การสร้างความร่วมมือกันทั้งจังหวัดในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวคู่กับชุมชน จึงนับได้ว่าเป็นเป็นการทำงานอย่างบูรณาการของ TCMA ซึ่งเป็นสมาคมความร่วมมือของผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของไทย โดยการขับเคลื่อนทั้งภายในประเทศ จากระดับชุมชน อุตสาหกรรม จนถึงระดับประเทศ เชื่อมกับภาพรวมระดับโลก โดย GCCA เพื่อเชื่อมต่อไปยัง COP หรือ World Economic Forum  ในการเชื่อมโยงแหล่งทุนสนับสนุนต่างๆ (Green Fund) เข้ามาสู่ประเทศไทย ขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image