ปลัด มท. เชิญชวนประชาชนผู้ลงทะเบียน “เดิน วิ่ง ปั่น” เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม 29 ตุลาฯ นี้

ปลัดมหาดไทย เชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ลงทะเบียน “เดิน วิ่ง ปั่น” แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ฟิตร่างกาย !!! เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม 29 ตุลาฯ นี้ ทั่วประเทศ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนการรณรงค์ สนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างเสริมวินัยการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค โดยมีศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิไทยคม Park Run THAILAND ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้กิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร ไทยรัน และภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย โดยในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และกิจกรรมภายในงาน อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสโตรค และกิจกรรมนันทนาการอื่น ๆ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภารกิจการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการน้อมนำหลักการทรงงาน “บวร บรม ครบ” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สอดคล้องกับศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในเรื่องของ 7 ภาคีเครือข่าย อันได้แก่ ภาคราชการ ภาคผู้นำศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และภาคสื่อสารมวลชน ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักการดูแลสุขภาพอนามัยแบบพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นดั่ง “แสงนำใจ” และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย อาทิ ทรงออกกำลังกายเป็นกิจวัตรเป็นที่ประจักษ์แจ่มแจ้งจากพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดกีฬาอยู่เสมอ และทรงมีพระเมตตาแผ่ไพศาลแก่พสกนิกรชาวไทย ด้วยการพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นรากฐานในการให้บริการไปทั่วประเทศ

Advertisement

“ภายใต้การนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านนายอำเภอ ช่วยกันสร้างการรับรู้ไปยังทุกภาคส่วน ทำให้มีพี่น้องประชาชนผู้รักสุขภาพและภาคีเครือข่ายสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ มากถึง 283,996 คน ซึ่งไม่เคยมีงานวิ่งที่มีคนร่วมงานเป็นจำนวนมากขนาดนี้ ถือเป็นประวัติศาสตร์อันน่าชื่นชมของพวกเราชาวมหาดไทยตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดที่ควรจะจารึกและพร้อมจะทำสิ่งดี ๆ ในลักษณะนี้ให้เกิดขึ้นในทุกครั้ง ทุกกิจกรรม โดยพบว่าจังหวัดที่มียอดผู้สมัครสูงสุด 6 อันดับแรก คือ จังหวัดมหาสารคาม 24,083 คน จังหวัดภูเก็ต 16,982 คน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13,423 คน จังหวัดขอนแก่น 12,735 คน จังหวัดนครราชสีมา 11,350 คน และจังหวัดสงขลา 9,587 คน ซึ่งขณะนี้มี 2 จังหวัดได้จัดกิจกรรมไปแล้ว คือ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 66 มีผู้นักกีฬาร่วมวิ่ง 3,056 คน และจังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 66 มีนักกีฬาผู้ร่วมวิ่ง 1,701 คน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2566 นี้ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน (Statement of Commitment to Sustainable Thailand) ร่วมกับ UN Thailand เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ง 17 ข้อ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 : การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย อันจะเป็นการบรรลุเป้าหมายที่ทางกระทรวงมหาดไทยและท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดได้เคยแสดงเจตจำนงร่วมกันไว้ จึงขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการหาโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น เดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและบรรเทาปัญหาที่จะทำให้โรคกลายเป็นโรคเรื้อรังแล้ว สิ่งสำคัญ คือ จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และนอกจากการออกกำลังกายแล้ว การบริโภคอาหารก็มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพ ซึ่งทุกคนสามารถน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และยังสามารถลดรายจ่าย ทั้งค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล เพราะสุขภาพที่แข็งแรงจากการกินพืชผักปลอดภัยควบคู่กับการได้ออกกำลังกายด้วยการปลูกผัก เดินเก็บผัก ทำให้ได้รับวิตามินดีในตอนเช้า และยังทำให้เกิดความรักสามัคคีในครอบครัว เป็นการพึ่งพาตนเอง ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for all Thais by NEW GEN) ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ได้เตรียมความพร้อมของร่างกาย และหากมีพี่น้องประชาชนผู้สนใจแต่ลงทะเบียนสมัครไม่ทัน ก็สามารถมาร่วมวิ่งกับโครงการฯ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ในเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image