งานแถลงข่าวมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สัมโมทนียกถางานแถลงข่าวมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา สื่อ ธรรม ดี กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงกัลยาณธรรมต่อ ท่านพระเถรานุเถระทุกรูป ซึ่งมีท่านเจ้าคุณ พระเทพวชิรโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นต้น

ขอเจริญพร นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชนทุกท่าน

Advertisement

ในนามมหาเถรสมาคม ขออนุโมทนาชื่นชม กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีกุศลสมานฉันท์ร่วมจัด การแถลงข่าวมหกรรม สื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี มุ่งพัฒนาสื่อเพื่อสร้างประโยชน์ ประสานสามัคคีด้วยหลักพลังบวร อันได้แก่ บ้าน วัด ราชการ และบูรณาการภาคีเครือข่ายสื่อสารทุกแขนงมาร่วมกัน เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อความยั่งยืนและการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ท่านทั้งหลาย งานเผยแผ่และการสื่อสารนั้น เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้มอบหน้าที่อันสำคัญ คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้น เป็นมรดกอันล้ำค่าที่จะหา สิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ เป็นเครื่องหล่อหลอมความสามัคคี เพิ่มพูนความดี เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมจริยธรรมของสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งวิถีชีวิตของพุทธบริษัท เพื่อประโยชน์สุข และเพื่อเกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติโดยแท้ มหาเถรสมาคม จึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ในการเผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา เพื่อสามารถสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุกๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง

โดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด ตลอดจนพร้อมรับฟังและไกล่เกลี่ยปัญหาอย่างสันติ นับเป็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีความสุขร่วมกัน เป็นการสร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ

การจัดมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาในครั้งนี้ จำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญา ทักษะความสามารถให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันตามบริบทของของวัย แต่ก็สามารถประสานใจเชื่อมสามัคคี นำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการงานของคณะสงฆ์ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้พหูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรม ผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นซอฟต์พาวเวอร์

โดยที่สุดแล้วพระพุทธศาสนาและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จักเป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่สังคม สามารถให้คำแนะนำและร่วมสื่อสาร เผยแผ่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้

ขอให้ความปรารถนาอันดีงามของทุกๆ ท่าน ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ ดังจิตประสงค์

ทุกประการ

ขออำนวยพร ท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารข้าราชการ สื่อมวลชน และองค์กรภาคีเครือข่ายทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสนับสนุนงานในครั้งนี้ ให้จำเริญวัฒนาสถาพรยิ่งๆ ขึ้น

และขอให้ทุกท่าน เจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุขสวัสดี ภายใต้ร่มบารมีธรรมแห่งสถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ

 

สำนักงานเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

2 คณะเหนือ น.16 วัดพระเชตุพน พระนคร กทม. 10200

โทร.02 222 7831, 084 455 5855

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image