ส.ป.ก.ชวนล่องใต้เมืองพัทลุงถิ่นโนรา ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่กว่า 19,071 ไร่

พร้อมชมผลผลิตและสินค้าเกษตรคุณภาพ พัฒนาต่อรุ่นลูก “เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ชวนล่องใต้ ไป ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บนพื้นที่กว่า 19,071 ไร่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ที่ได้รับการส่งเสริมดูแลจาก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง ในเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่มีผักกูด ใบเหลียง สร้างรายได้ให้กับชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ที่สอดคล้องกับภูมิประเทศ และบริบทของชุมชน โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรกร Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันจำหน่าย สู่ความยั่งยืนในชุมชนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนทางด้านเกษตรกรมีองค์ความรู้ที่โดดเด่น ตามความถนัดทางการเกษตรที่เชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการทำเครื่องแกง กาแฟทำมือ ปลูกผักสลัด การทำดินปลูกและปุ๋ยหมักอินทรีย์ ICOFIS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านสินค้าเกษตร พร้อมนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการทางเกษตรกรรมมาถ่ายทอดสู่เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างเชี่ยวชาญ และได้พัฒนายกระดับในการบริหารจัดการน้ำ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้น้ำสูงสุด

ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย ร่วมกันเที่ยวเมืองไทย อุดหนุนสินค้าเกษตรกรไทย เพื่อภาคการเกษตรไทยที่ยั่งยืน ซึ่งทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก.ได้มีการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลผลิต รวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน ซึ่งพื้นที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ส.ป.ก. ได้มีการสนับสนุนที่ดินทำกิน จัดสรรพื้นที่ให้เกษตรกรในการทำเกษตรกรรมตามนโยบายของภาครัฐ พร้อมทั้งให้องค์ความรู้ ต่อยอดทางด้านอาชีพ โดยทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง (ส.ป.ก.พัทลุง) ได้นำโครงการส่งเสริม และพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่เข้าไปในหมู่บ้าน ได้รับความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้วิธีการลดต้นทุนทางการเกษตร ทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง ปัจจุบันเกษตรกรสามารถพัฒนาผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Advertisement

อยากเชิญชวนให้ทุกท่านอุดหนุนสินค้าเกษตรไทยของเกษตรกรไทย ที่มาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องช่วยกันสนับสนุน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พร้อมชมและเลือกซื้อสินค้าของเกษตรกรผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์พร้อมกัน ได้ที่ “รายการแผ่นดินทองคำ By ส.ป.ก.” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.15 เป็นต้นไป ทางช่องอมรินทร์ ทีวี กดหมายเลข 34

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image