เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งแรกของไทย

เกิดประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกันตนต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยสำนักงานประกันสังคมจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2566

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มาตรา 8 กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) ซึ่งประกอบไปด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมไปถึง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน ฝ่ายละ 7 คน ที่ต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน สัดส่วนระหว่างหญิงและชายรวมทั้งการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิผลของคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กระทรวงแรงงาน ได้ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564 โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง วิธีการเลือกตั้งให้กระทำโดยตรงและโดยลับด้วยการใช้บัตรเลือกตั้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

Advertisement

และในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของไทยที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจะมีสิทธิเลือกผู้แทนเข้าไปเป็นบอร์ดประกันสังคมเพื่อไปทำหน้าที่เสนอความเห็นและนโยบายในการดูแลจัดการบริหาร “กองทุนประกันสังคม” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก่อนจะใช้สิทธิเลือกตั้งจะต้องทำการลงทะเบียนล่วงหน้า เดิมทีสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 แต่ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งและขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมออกไปอีก 10 วัน ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมแถลงถึงการขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิออกไปอีก 10 วัน เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนได้ลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สามารถเลือกผู้แทนจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรกับผู้ประกันตน หลายคนอาจมีข้อสงสัย เลือกตั้งแล้วได้อะไร หากดูบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการประกันสังคมจะเห็นว่าบอร์ดประกันสังคม มีความสำคัญมาก

บอร์ดประกันสังคม จะเข้ามาดูแลกองทุนประกันสังคมที่ถือว่าเป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีเงินมากกว่า 2.3 ล้านล้านบาท และมีบทบาทสำคัญ ดังนี้

1. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคม

2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ

3. วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการรับเงินการจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน

4. วาง ระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุน

5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของสำนักงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกันสังคม

  1. ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นหรือสำนักงาน
  2. ปฎิบัติการอื่นตามที่กฎหมายหรือตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมอบหมาย

โดยมีหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกันตนต้องมีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง) และต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ส่วนนายจ้าง ต้องมีสัญชาติไทย ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ก่อนเดือนกันยายน 2566) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่มีประกาศการเลือกตั้ง) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลผู้ใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ หรือกรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิแห่งเดียว และต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทำได้ผ่านทางเว็ปไซต์ www.sso.go.th ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ทำได้ง่ายๆ ใช้บัตรประชาชนเพียง 1 ใบ และยังลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด โดยสามารถเลือกเขตใช้สิทธิเลือกตั้งในจุดที่ใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทำงาน เดินทางได้สะดวกสบายที่สุด

สำหรับบัตรเลือกตั้งจะมี 2 ใบ บัตรสีฟ้า สำหรับนายจ้างเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และ บัตรสีเหลือง สำหรับผู้ประกันตนเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เลือกได้ฝ่ายละ 7 คน การเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ใช้การกากบาทหน้าหมายเลขผู้สมัครเหมือนเลือกตั้งผู้แทนราษฎร แต่จะเป็นการเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครที่เลือกไว้ลงในช่องสี่เหลี่ยม 7 ช่อง ซึ่งต้องรอให้สำนักงานประกันสังคมทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ตามไทม์ไลน์จะมีการประกาศรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัครในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลานั้นชอบเบอร์ไหนต้องจำหมายเลขกันไว้ให้ดี เพราะเป็นหน้าที่ของผู้ประกันตนที่จะต้องออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

24 ธันวาคม 2566 ถึงเวลาไปเข้าคูหา เลือกคนที่ใช่ไปเป็นกระบอกเสียงของทุกคน…

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image