คปภ. ผนึกกำลัง กนอ. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

คปภ. ผนึกกำลัง กนอ. และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
ต่อยอดปลุกพลังนักบิดปี 2 คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ. 

นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) มอบหมายนายชัยยุทธ มังศรี รองเลขาธิการด้านกฎหมายหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นผู้แทน และนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบหมายนายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการฯ สายงานปฏิบัติการ 2 เป็นประธานร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัว “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใย ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” ภายใต้โครงการรณรงค์เชิงรุกในพื้นที่นำร่องเพื่อส่งเสริมการทำประกันภัย พ.ร.บ. อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) คณะผู้บริหารของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

รองเลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า “ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ถือเป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันทุกประเภทต้องจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีบาดเจ็บ จนถึงกรณีเสียชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท แต่จากสถิติที่ผ่านมากลับพบว่ามีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์เพียงแค่ร้อยละ 66 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566) เปรียบเทียบจากข้อมูลรถที่จดทะเบียนสะสมทั้งหมด และมีผู้ประสบภัยจากรถที่มาขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จำนวน 8,055 ราย ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงิน 159 ล้านบาท ซึ่งจากตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ายังมีรถที่อยู่นอกระบบอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีเจ้าของรถจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ให้ความสำคัญของการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด ด้วยเหตุดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด คุ้มครองอย่างห่วงใยด้วยประกันภัย พ.ร.บ.  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจากการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยในการจัดกิจกรรมในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เนื่องจากเล็งเห็นว่าในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมีพี่น้องชาวแรงงานและประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

Advertisement

โดยมีการใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการใช้รถจักยานยนต์ในการสัญจรไปมาเป็นหลัก ประกอบกับมีการเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นประจำ มีทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและถึงขึ้นเสียชีวิต ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงได้กำหนดพื้นที่ในนิคมอุสาหกรรมเป็นพื้นที่นำร่องเพื่อจัดกิจกรรมการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนชาวนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งสำนักงาน คปภ. และ กนอ. ได้กำหนดเป้าหมายในการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการรณรงค์ในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 1 ธันวาคม 2566 และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 12 ธันวาคม 2566” โดยการเลือกเปิดตัวโครงการในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นที่แรก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งและมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ

นอกจากนี้ ในปีนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญ “ปลอดภัย อุ่นใจ ด้วยประกันภัย พ.ร.บ.” โดยเชิญชวนประชาชนประกวดส่งผลงานคลิปสั้น ความยาว 30 วินาที – 3 นาที พร้อมข้อความประกอบโพสต์ ในหัวข้อ ประกันภัย พ.ร.บ. มีไว้ ดีอย่างไร โดยให้ประชาชนแบ่งปันเรื่องราวที่เคยได้รับความคุ้มครองจากประกันภัย พ.ร.บ. หรือการชี้ช่องทางการจำหน่าย หรือนำเสนอวงเงินความคุ้มครอง เป็นต้น ซึ่งผลงานที่ส่งประกวดจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่อง TikTok : กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย

ด้านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่มาโดยตลอด เพราะเล็งเห็นว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะนํามาถึงการสูญเสียที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย ดังนั้น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมผนึกกำลังความร่วมมือกับ สำนักงาน (คปภ.) ดำเนินการประชาสัมพันธ์และพร้อมผลักดันให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถทุกคันในนิคมอุตสาหกรรมมีการจัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตต่อตนเอง ครอบครัว และส่วนรวม

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีความเชื่อมั่นว่า การผนึกกำลังร่วมกับ กนอ. ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายอันดีในการรวมพลังในการสื่อสารถึงประชาชนโดยเฉพาะเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้ถึงประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของการทำประกันภัย พ.ร.บ. สามารถลดผลกระทบจากการสูญเสียทางทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการสูญเสียด้านการเงิน เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ Facebook กองทุนทดแทนผู้ประกันภัย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image