สส. จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม.แห่งชาติ ปี 66

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 เชิดชูเกียรติเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมชูแนวคิด สร้างจิตสำนึก ชวนคนไทยมีส่วนร่วม “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” ในวันที่  14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

 วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวาระสำคัญทางสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 โดยมีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว พระราชดำรัสดังกล่าวนับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 ให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจมาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีเพื่อประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดินและเป็นมรดกสู่อนุชนรุ่นหลัง และเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท รวมถึงยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร ชุมชนที่มีกิจกรรมผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจแก่สาธารณชน นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเนื่องในวาระสำคัญทางสิ่งแวดล้อมนี้เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึก และการเตรียมพร้อมตั้งรับ ปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มีความจำเป็นที่ต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่เกิดความสมดุลระหว่างการดำรงชีวิตของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ตามเป้าหมายที่ประเทศไทยได้ตั้งไว้

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

Advertisement
  • พิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด”
  • พิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ปี 2566 ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566 ระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลรอบระดับประเทศ รองชนะเลิศโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ปี 2566  และรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566
  • Talk to Change “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” โดยผู้แทนเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนเยาวชนจาก รร.สวนบัว และ รร.เซนต์เทเรซา กรุงเทพฯ เครือข่าย ทสม. จังหวัดพิจิตร ผู้จัดการนาเเปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายชุมชนปลอดขยะ จังหวัดอุบลราชธานี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) รวมทั้งดารานักแสดงที่ทีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ ความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทยและวัน ทสม. แห่งชาติ พระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับโลกและประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

สุดท้าย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย “เปลี่ยนเรา” เริ่มต้นที่ตัวเรา ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นพลังขับเคลื่อนและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และ “เปลี่ยนโลก” ลดอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส  “ลดโลกเดือด” ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่เป้าหมาย การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ >>

https://docs.google.com/forms/d/1_1zy0pHZuOJDMO3u1OC0-jJtkRafW5Oxs55kzyim2sI/edit

หรือรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางทาง Facebook Fanpage กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

>> https://www.facebook.com/dcceth

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image